วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้แต่ง

  • ทศพล ผ่องญาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ:

กองทุนรวม, ความเสี่ยง, มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวม, อัตราผลตอบแทน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ Jensen’s model เพื่อวัดความสามารถในการเอาชนะตลาดของกองทุนรวมทั้งสามประเทศ ในการวิเคราะห์จะอาศัยข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมทั้งหมด 60 กองทุน โดยใช้ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นรายวันย้อนหลังระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ผลวิจัยจากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งสามประเทศพบว่าประเทศจีนมีกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะอัตราผลตอบแทนของตลาดได้มากที่สุด อันดับที่สองคือประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับที่สามประเทศไทย ส่วนผลวิจัยจากการศึกษา Jensen’s model เมื่อพิจารณาค่า Constant (α) พบว่าประเทศจีนมีกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะอัตราผลตอบแทนของตลาดได้มากที่สุด อันดับที่สองคือประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับที่สามคือกองทุนรวมของประเทศไทย และผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าเบต้า (β) โดยใช้ t-Stat ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าทั้งประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีอัตราผลตอบแทนของกองทุนและอัตราผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31