แนวทางการเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • ถิรนันท์ ประทุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำสำคัญ:

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, จังหวัดนครปฐม, ธุรกิจโต๊ะจีน, สมรรถนะผู้ประกอบการ

บทคัดย่อ

ในการศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การเก็บแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเพิ่มสมรรถนะผู้ประการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม ควรพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อ  การพัฒนาคุณภาพการบริการ 5 ด้านดังนี้ (1) ด้านคุณภาพและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในเรื่องความสะอาดของอาหาร (2) ด้านผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในเรื่องการแต่งกาย ความสุภาพของพนักงาน (3) ด้านราคาในเรื่องความหลากหลายในด้านราคา (4) ด้านสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ ในเรื่องความสะอาดของสถานที่ทำอาหาร (5) ด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องความหลากหลายของรายการอาหาร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31