การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสร้างอาคารสำนักงานให้เช่า ในรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ชัยทัตน์ พุทธเดช สาขาการเงินประยุกต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภัทรกิตติ์ เนตินิยม สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ความเป็นไปได้ทางการเงิน, รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น, อาคารสำนักงานให้เช่า

บทคัดย่อ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสร้างอาคารสำนักงานให้เช่าในรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมรูปแบบโครงการ การออกแบบพื้นที่ จำนวนเงินลงทุน และทำเลที่ตั้งของโครงการสำนักงานให้เช่าย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานครจำนวน 5 โครงการ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค จากความเป็นไปได้ทางกฎหมาย โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ Triple A โดยการประมาณการต้นทุน และรายได้จากโครงการ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และดัชนีกำไร จากนั้นวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการโดยวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากปัจจัยนำเข้า และสถานการณ์ตามเงื่อนไข ผลการศึกษาพบว่า อุปสงค์ในพื้นที่ให้เช่ายังคงเติบโตไม่ทันกับอุปทานที่เข้ามาใหม่ ส่งผลให้อัตราการให้เช่า โดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนอาจต่ำกว่าระดับร้อยละ 85 ตัวอย่างโครงการ O-NES Tower ซึ่งมีรูปแบบโครงการ และการออกแบบพื้นที่ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากที่สุด ขณะที่ผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคของโครงการ Triple A พบว่า มีความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการลงทุนในพื้นที่ และผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินพบว่า โครงการ Triple A ไม่มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ และมีอัตราผลตอบแทนภายในที่ต่ำ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31