การวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิตอลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

ผู้แต่ง

  • วีระชัย จรบุรมย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • สุดารัตน์ สุวรรณชัยรบ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำสำคัญ:

โครงข่ายประสาทเทียม, วิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นที่นิยมของนักลงทุนในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวโน้มความสัมพันธ์ของราคาสกุลเงินดิจิทัลแต่ละตัวแก่นักลงทุน และวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องด้วยโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการวิเคราะห์แล้ว แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลแนวโน้มราคา      ในตลาดสกุลเงิน ซึ่งผลการวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของราคาเงินดิจิทัลแต่ละตัวมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 และค่าที่ติดลบแสดงว่าสกุลเงิน 2 ค่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการขึ้นลงของราคา และค่าเป็นบวกแสดงว่าสกุลเงิน 2 ค่า มีความสัมพันธ์ต่อการขึ้นลงของราคา และค่าที่เป็น 0 แสดงว่า    สกุลเงินดิจิทัล 2 ค่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสองที่ 0.008 เพื่อรับรองความถูกต้องของแนวโน้มตลาดสกุลเงินดิจิทัล ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดโลกมาพิจารณาด้วย

Author Biography

วีระชัย จรบุรมย์, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายวีระชัย  จรบุรมย์

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-24