ปัจจัยขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตการบริการเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของธุรกิจนำเที่ยวของไทย

ผู้แต่ง

  • สุภาวิตา อินทรพาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • ธัญญา พากเพียร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำสำคัญ:

การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์, การเพิ่มผลผลิตการบริการ, การตระหนักทางวัฒนธรรม, ความสามารถด้านนวัตกรรม, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน  การมุ่งเน้นเทคโนโลยี ความสามารถด้านนวัตกรรม และการตระหนักทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตการบริการเชิงกลยุทธ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน การมุ่งเน้นเทคโนโลยี ความสามารถด้านนวัตกรรม และการตระหนักทางวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตการบริการเชิงกลยุทธ์   ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และ 3) เพื่อศึกษาการเพิ่มผลผลิตการบริการเชิงกลยุทธ์ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ธุรกิจนำเที่ยวของไทย จำนวน 113 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเพิ่มผลผลิตการบริการเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การตระหนักทางวัฒนธรรมมีผลเชิงบวกต่อทั้งการเพิ่มผลผลิตการบริการเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความสามารถด้านนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-17