ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและประสิทธิภาพของการนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้แต่ง

  • ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำสำคัญ:

การเรียนแบบร่วมมือ, การนำเสนองานวิจัย, วิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลอีสาน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการวิจัยทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน จำนวน 35 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือด้วยวิธี CIPPA นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของวิชาการวิจัยทางการเงินในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ในขณะที่ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการนำเสนองานวิจัยในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การดำเนินงานของระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบงานวิจัยถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เกณฑ์การคัดเลือก ขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูลมีความเหมาะสม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลมีความเหมาะสม เลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมสามารถสะท้อนการนำเสนองานได้เป็นอย่างดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-24