การตระหนักเรื่องกริยาวลีในกลุ่มคำร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • รัตนา นามปัญญา
  • นัมเก วังโม

คำสำคัญ:

กลุ่มคำที่ถูกใช้ด้วยกัน, ความตระหนัก, กริยาวลีราก

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตระหนักในการใช้ English Collocations หรือไม่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้คือ กลุ่มที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี จำนวน 16 คนและกลุ่มที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอ่อน จำนวน 14 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบชนิดแปลแบบประโยคกริยาวลี จำนวน 20 ข้อ

            ผลการศึกษาพบว่าแม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ86.66) ในการศึกษาครั้งนี้ผ่านการทดสอบ แต่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีและกลุ่มที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอ่อนอยู่ที่ 13.56 และ 13.36 ตามลำดับ ผลการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ตะหนักในการใช้ English Collocation อยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-21