การประยุกต์ใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์

ผู้แต่ง

  • พนิดา คำแปล
  • เอกราวี คำแปล
  • โกสุมภ์ จันทร์แสงกระจ่าง
  • จุรี สุวรรณศรี
  • เกศสุดา ปราสาทภิญโญ

คำสำคัญ:

การประยุกต์ปริพันธ์, การแก้ปัญหาของโพลยา, โปรแกรม Geogebra

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้จากโปรแกรม Geogebra แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากโปรแกรม Geogebra สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการแจกแจงแบบที  (t-distribution) 

            ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์ปริพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจในมีต่อการเรียน เรื่องการประยุกต์ปริพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-17