การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า ร่วมกับการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

ผู้แต่ง

  • นิธิศ คุ้มเดช
  • วราภรณ์ ช้างเขียว

คำสำคัญ:

หม้อแปลงไฟฟ้า, วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น, การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจำนวนรอบขดลวดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการศึกษาของนักเรียนชั้นปีที่ 5 ที่ใช้ชุดสื่อการสอนการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าร่วมเทคนิคการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นปีที่ 5/1 โรงเรียนไทรน้อย จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสื่อการสอนการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับสื่อการสอนการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติค่าร้อยละและค่าความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain)

ผลการวิจัยพบว่าจำนวนรอบขดลวดมีผลต่อการแปลงแรงดันไฟฟ้าได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี นักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับสื่อการสอนการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการสอนและสื่อการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-14