ผลกระทบการเตรียมพร้อมการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อการเพิ่มศักยภาพนักบัญชีมืออาชีพ ในสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ผู้แต่ง

  • วิภาวรรณ สุขสมัย
  • สำเรียม คุมโสระ

คำสำคัญ:

นักบัญชีมืออาชีพ, การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ, การเพิ่มศักยภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบการเตรียมพร้อมการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อการเพิ่มศักยภาพนักบัญชีมืออาชีพในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในงานวิจัยนี้เก็บรวบรวมจากนักบัญชีของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม  ซึ่งแบบสอบถามได้รับการตอบกลับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์จำนวน 111 ราย นอกจากนี้ใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน

            ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบการเตรียมพร้อมการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในยุค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในด้านผลตอบแทนและแรงจูงใจ ด้านการขาดแคลนบุคลากร ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพ นักบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้งานวิจัยในอนาคตอาจมีการพัฒนาวิธีการวิจัยแบบผสมเพื่อสร้างองค์ประกอบใหม่ ทั้งในด้านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและทักษะวิชาชีพบัญชี  ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่มีขนาดใหญ่และเปรียบเทียบประชากรจากวิชาชีพด้านการบัญชีอื่น ๆ เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-11