การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • จิดาภา เรืองกิตติญา
  • อารยา อึงไพบูลย์กิจ
  • เฉลิมพล คงจันทร์
  • ทาริกา รัตนโสภา
  • อรุณี นามวงศ์

คำสำคัญ:

การจัดการธุรกิจ, แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเป็นไปได้ของการประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและระดับการประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-17