ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ค้ารายย่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดวางสินค้าและให้บริการตามแนวคิดตลาดสดปลอดภัย

ผู้แต่ง

  • กฤตยา อุทโธ
  • วีรเวทย์ อุทโธ
  • สิริพร แก้วมหาวงษ์
  • พรรณธิดา หล้าวงษ์
  • นิภาพร สีทน

คำสำคัญ:

การตัดสินใจ, ตลาดสด, ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ค้า ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า และให้บริการตามแนวคิดของตลาดสดปลอดภัย จำนวน 22 ราย ในตลาดสดดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การสัมภาษณ์ใช้คำถามแบบปลายเปิดด้วยประเด็นจากทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งจำแนกปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม และความตั้งใจของบุคคลเป็นสามกลุ่ม ประกอบด้วย ทัศนคติ บุคคลที่อ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมผู้ค้าทุกคนได้ตกลงในการปฏับัติตามเกณฑ์สุขาภิบาล 12 ข้อ สำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าและสุขภาพของผู้ค้าในเบื้องต้น สินค้าได้รับการตรวจคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้วิจัยด้วยวิธีการมาตรฐาน ผลของการตรวจได้เผยแพร่ผ่านฉลาก QR และฐานข้อมูลออนไลน์ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดวางสินค้า และให้บริการแก่ผู้บริโภค ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่อการตัดสินใจ ได้แสดงว่าทัศนคติมีผลสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ค้าเหล่านี้สังเกตและประเมินถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่ม พิจารณาว่าบุคคลอ้างอิง ซึ่งเป็นเจ้าของตลาด เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของตลาด และผู้ค้าเป็นแบบเชิงอุปถัมภ์ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  โดยเฉพาะแนวทางของผู้ค้าต่อแนวปฏิบัติสุขาภิบาลและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของการวิจัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-05