วิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสำราญกับการบริหารจัดการชุมชนฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • ศุภางค์ นันตา

คำสำคัญ:

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การบริหารจัดการ, ชุมชนฐานราก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเพื่อวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการชุมชนฐานรากจากการดำเนินงานวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านสำราญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษา สังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย และการศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านสำราญ จานวน 36 คน และกลุ่มเด็กนักเรียน จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านสำราญมีการดำเนินงาน ประกอบด้วย ด้านการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ ด้านการสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว โดยผลการดำเนินงานส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก การสร้างระบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-10