ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงาน ของวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology) ISSN 2730-2989 (Online)

2023-11-29

      ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร โดยวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร TCI 2 (Tier 2) รับรองบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2567 ซึ่งในปีที่ 5 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 วารสารได้รับบทความครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

      ในการนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานวารสารที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการวารสารที่มีประสิทธิภาพ ทางวารสารขอเปิดรับบทความ ประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และขอแจ้งแปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้                            1. จำนวนฉบับตีพิมพ์บทความ (Publication Frequency) ของวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ จากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี โดยตั้งแต่ปี 2567 วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการจะเผยแพร่ตีพิมพ์เป็นวารสารราย 4 เดือน และกำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

                        ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
                        ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
                        ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
         (สำหรับวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ปี 2567 เป็นต้นไป)