ประกาศเปิดรับบทความตีพิมพ์ปี 4 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)

2023-01-13

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับปี 4 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป