การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำในการเตรียมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีการจัดการ

(Author Guideline for Journal of Management Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology) เป็นวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาศาสตร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และผู้สนใจ  โดยรับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 2 ประเภท คือ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่ง บทความที่ส่งไปขอรับการตีพิมพ์ และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาจารในวารสารอื่น และบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อยสองท่าน โดยไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ (Double-Blind Peer review)  ผู้นิพนธ์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์โดยเคร่งครัด

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์

  1. บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้มาจากงานวิจัย
  2. บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่มีลักษณะดังนี้

2.1 Literature review เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยหลาย ๆ ครั้ง ถือเป็นบทความที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

2.2 Professional practice เป็นบทความที่ได้มาจากประสบการณ์ หรือความชำนาญของผู้เขียน

2.3 Technical paper เป็นบทความที่นำเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบภาคสนาม หรือเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ

2.4 Policy paper เป็นบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

 

ส่วนประกอบของบทความ

  1. บทความวิจัย

1.1 ส่วนปก

- ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น กะทัดรัด และชี้ถึงเป้าหมายหลักของการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร

- ชื่อผู้เขียน (Authors) ต้องระบุชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้เขียนทุกคน โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านามหรือชื่อตำแหน่งหน้าชื่อ สำหรับผู้ที่เป็นผู้เขียนหลักให้ใส่ตัวเลขยกและเครื่องหมายดอกจันทร์ไว้ท้ายนามสกุล เพื่อระบุที่อยู่ของผู้เขียน

- ที่อยู่ (Address) ระบุชื่อสังกัด/หน่วยงาน และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author) ด้วยการระบุ E-mail address ที่สามารถติดต่อได้

- บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสำคัญของการศึกษาวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และการอภิปรายผล เป็นต้น กำหนดให้มีความยาวได้ไม่เกิน 300 คำ

- คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ถัดจากบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ

 1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง

- บทนำ (Introduction) ควรบอกความเป็นมาหรือปัญหาและเหตุผลของการศึกษาวิจัย รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย

- ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย

- วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ควรอธิบายเครื่องมือและวิธีการดำเนินการวิจัยให้ชัดเจน

- ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion) ควรอธิบายผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และนำผลการวิจัยที่ได้มาอภิปรายทั้งที่เป็นและไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งใว้ โดยเชื่อมโยงผลเพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นบนพื้นฐานหลักการทฤษฎี

- สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusions and Suggestion) ควรสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัย รวมทั้งประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยที่ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นต่อไป

- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (Acknowledgement) ระบุสั้น ๆ กล่าวถึงแหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุน ขอบคุณหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่สำคัญ

- เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิง (APA Style) และเรียงลำดับตามตัวอักษร (ภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ)

 

  1. บทความวิชาการ

2.1 ส่วนปก

- ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น กะทัดรัด และชี้ถึงเป้าหมายหลักของการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร

- ชื่อผู้เขียน (Authors) ต้องระบุชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้เขียนทุกคน โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านามหรือชื่อตำแหน่งหน้าชื่อ สำหรับผู้ที่เป็นผู้เขียนหลักให้ใส่ตัวเลขยกและเครื่องหมายดอกจันทร์ไว้ท้ายนามสกุล เพื่อระบุที่อยู่ของผู้เขียน

- ที่อยู่ (Address) ระบุชื่อสังกัด/หน่วยงาน และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author) ด้วยการระบุ E-mail address ที่สามารถติดต่อได้

- บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสำคัญของการศึกษาวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และการอภิปรายผล เป็นต้น กำหนดให้มีความยาวได้ไม่เกิน 300 คำ

- คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ถัดจากบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ

 

2.2 ส่วนเนื้อเรื่อง

- บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาที่มาหรือปัญหาและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ

- วิธีการศึกษา/วิธีดำเนินการ (Methodology) (ถ้ามี) เป็นการอธิบายวิธีการศึกษา หรือการดำเนินการตามประเภทของบทความวิชาการ

- ผลการศึกษา/ผลการดำเนินการ (Results) ควรนำเสนอผลอย่างชัดเจน ตรงตามประเด็น โดยลำดับตามหัวข้อที่ศึกษาหรือดำเนินการ

- สรุป (Conclusions) สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษา

- เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิง (APA Style) และเรียงลำดับตามตัวอักษร (ภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ)

 การเขียนเอกสารอ้างอิง

  1. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citations) ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-date Style) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง

- กรณีที่มีผู้แต่ง 1 คน เช่น (ภรณี หลาวทอง, 2555) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ เช่น (Ajzen, 2002)

- กรณีที่ผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อให้ครบทุกคน เช่น (ภรณี หลาวทอง และอัมพร พร้อมจิตร, 2560) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ เช่น (Ajzen & Fishbein, 1977)

- กรณีผู้แต่งมากกว่า 2 คน ให้ใส่เฉพาะชื่อคนแรกแล้วตามด้วย “และคณะ” เช่น (ภรณี หลาวทอง และคณะ, 2560) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ “et al.” เช่น (Ajzen et al., 2017)

 เอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงในเนื้อหานำมาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ตามตัวอย่าง ดังนี้

2.1 รูปแบบการอ้างอิงวารสารและนิตยสาร

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่างเช่น

ภรณี หลาวทอง. (2555). การวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสำนักงาน. วารสาร มทร.อีสาน, 5(1), 92-105.

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683.

2.2 รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

 ตัวอย่างเช่น

เริงชัย หมื่นชนะ. (2538). จิตวิทยาธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

Siegel, A. F., & Morgan, C. J. (1988). Statistics and data analysis: an introduction. New York: Wiley.

2.3 รูปแบบรายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ปี สถานที่จัด. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์

ตัวอย่างเช่น

โกเมท จันทรสมโภชน์ และ ภรณี หลาวทอง. (2556). ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. กรุงเทพมหานคร: สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

Nasution, H. N. & Mavondo, F. T. (2005). The impact of service quality on customer value in the hotel industry. ANZMAC Conference 2005, 5-7 December 2005. Fremantle, Western Australia: ANZMAC.

2.4 รูปแบบการอ้างอิงหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, วันที่ เดือน). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าที่นำมาอ้าง.

ตัวอย่างเช่น

ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส์, น. 6.

Schwartz, J. (2001, August 3). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, p. A1, A4.

2.5 รูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์, สถาบันการศึกษา. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่างเช่น

ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์. (2550). ผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาในห้องเรียน ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร.

Koufteros, X. A. (1995). Time-based manufacturing: developing a nomological network of constructs and instrument development. Doctoral Dissertation, University of Toledo, Toledo, OH.

2.6 รูปแบบการอ้างอิงเว็บไซต์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ……….จาก http://www..........

ตัวอย่างเช่น

ดวงใจ กาญจนศิลป์. (2552). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2562. จาก http://www.203.158.6.11:8080/sutir/bitstream/123456789/3020/1/AR10.pdf

Shannon, C. E. & Weaver, W. (2010). Communication Theory: Model of Communication. Retrieved January 30, 2019, from http://www.communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-of-communication/

 

การจัดพิมพ์บทความ

รายการ

รายละเอียด

ความยาวของบทความ

ไม่เกิน 10-12 หน้า (รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง)

ขนาดกระดาษ

ขนาด A4 แบบแนวตั้ง (พิมพ์หน้าเดียว)

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

- ระยะขอบกระดาษ ขอบบน (Top Margin) 3.81 ซม. และขอบล่าง (Bottom Margin)   

  ขอบขวา (Right Margin) และขอบซ้าย (Left Margin) 2.54 ซม.

- เนื้อหาบทความ     ย่อหน้า 1.25 ซม. (พิมพ์ชิดขอบซ้ายขวา)

- ระยะห่างระหว่างบรรทัด   ใช้ Single

รูปแบบตัวอักษร

ให้จัดพิมพ์ภาษาไทยด้วยแบบตัวอักษร BrowalliaUPC และภาษาอังกฤษด้วยแบบตัวอักษร Times New Roman ทั้งบทความ

ชื่อเรื่อง (Title)

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา)

และภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา)

ชื่อผู้เขียน (Author)

จัดชิดขอบขวาหน้ากระดาษ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา)

และชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวหนา)

ตัวเลขยก (ต่อท้ายนามสกุล)

ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา)

ที่อยู่ (Address)

ทั้งภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวบาง) และภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 10 pt. (ตัวบาง)

อีเมลผู้ประสานงานหลัก/ผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding author, e-mail)

ระบุเฉพาะอีเมลผู้ประสานงานหลัก/ผู้ประพันธ์หลัก ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวบางและเอียง)

ชื่อหัวเรื่องหลักในบทความ

ประกอบด้วย (1) บทคัดย่อ (2) บทนำ (3) ทบทวนวรรณกรรม (4) วิธีดำเนินการวิจัย  (5) ผลการวิจัย (6) อภิปรายผล (7) สรุปและข้อเสนอแนะ (8) กิตติกรรมประกาศ(ถ้ามี) และ (9) เอกสารอ้างอิง ให้จัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา)

ชื่อหัวเรื่องรอง

ให้จัดย่อหน้า 1.25 ซม. ซ้ายหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา)

เนื้อหาบทความ

ให้จัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายขวา ขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวบาง)

ชื่อตารางและเนื้อหา

คำว่า “ตารางที่ x” หรือ “Table x”  ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา) วางด้านบนของตาราง จัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ ส่วนชื่อตารางและรายละเอียดภายในตาราง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. (ตัวบาง) และใต้ตารางให้บอกแหล่งที่มา “ที่มา:” จัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ

ชื่อรูป

คำว่า “รูปที่ x” หรือ “Figure x” ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา) วางด้านล่างของรูป จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนชื่อรูป ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. (ตัวบาง)

หมายเลขหน้า

ใส่ไว้ตำแหน่งกึ่งกลางด้านล่างหน้ากระดาษ ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ

 การส่งต้นฉบับบทความ

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการจัดทำต้นฉบับ แบบฟอร์มการส่งบทความ และสามารถส่งบทความออนไลน์ ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jomt 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/jomt   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  แผนกวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ 145 หมู่ที่15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-153062 ต่อ 3020  อีเมล์ FMTJournal@rmuti.ac.th หรือ ติดต่อบรรณาธิการวารสาร โทร. 081-5494010, e-mail: poranee.la@rmuti.ac.th

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.