เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

การศึกษาโซ่อุปทานและความคาดหวังของชุมชนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจภาชนะรักษ์โลก: อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

นันทวัน หัตถมาศ หัตถมาศ*, มลฤดี โอปมาวุฒิกุล, นัฐพงษ์ ทองปาน, กัญญา ภัทรกุลอมร, ลัดดาวัลย์ จำปา, พรอารีย์ ศิริผลกุล

97-111