อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

Main Article Content

สุธีรา เดชนครินทร์*
ธนัญญา ยินเจริญ
อัคญาณ อารยะญาณ

บทคัดย่อ

        วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 581 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บคือแบบสอบถามออนไลน์ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง


          ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 2.84, ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพันธ์ เท่ากับ 0.974, ดัชนีที่แสดงการยอมรับของโมเดล เท่ากับ 0.968, ค่าราก ที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือในรูปคะแนน เท่ากับ 0.043 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า เท่ากับ 0.056) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการถูกคั่นกลางด้วยทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการและการรับรู้ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันก็ไม่พบอิทธิพลทางตรงระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรคั่นกลางของการศึกษานี้เป็นตัวแปรคั่นกลางแบบสมบูรณ์ ดังนั้น การค้นพบนี้นำไปสู่ความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับการอธิบายกลไกของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาของผู้ประกอบการและความตั้งใจของผู้ประกอบการ


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. (2566). วิสัยทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2566. จาก https://mgt.skru.ac.th/vision.php

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2555). การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย: คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. (2565). สถิตินักศึกษาคงอยู่ ประจำภาคการศึกษา 1/2565. สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565. จาก https://lookerstudio.google.com/reporting/acb73654-2881-4089-a53e-0cccc32dc83f/page/E8kYC?s=pz8G0ZLHUAE

Adu, I. N., Boakye, K. O., Suleman, A. R., & Bingab, B. B. B. (2020). Exploring the factors that mediate the relationship between entrepreneurial education and entrepreneurial intentions among undergraduate students in Ghana. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 14(2), 215-228.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Akrami, Z. (2022). The effectiveness of education with the STEM approach in the development of entrepreneurial thinking in chemistry students. Chemistry Education Research and Practice, 23(2), 475–485.

Amofah, K., & Saladrigues, R. (2022). Impact of attitude towards entrepreneurship education and role models on entrepreneurial intention. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11, DOI: 10.1186/s13731-022-00197-5

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.

Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-culture research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185-216.

Cui, J., Sun, J., & Bell, R. (2021). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial mindset of college students in China: The mediating role of inspiration and the role of educational attributes. The International Journal of Management Education, 19(1), DOI: 10.1016/j.ijme.2019.04.001

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Handayati, P., Wulandari, D., Soetjipto, B. E., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2020). Does entrepreneurship education promote vocational students’ entrepreneurial mindset? Heliyon, 6(11), DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e05426

Hussain, T., Hahmi, A., & Gilani, M. (2018). Attitude towards entrepreneurship: An exploration of technology education students. Bulletin of Education and Research, 40(1), 131-139.

Kim, M. J., & Kim, S. H. (2021). The effect of entrepreneurial education on entrepreneurship and entrepreneurship intention: Focusing on university students who took entrepreneurship-related courses. International Journal of Advanced Culture Technology, 9(3), 117-130.

Kusumojanto, D. D., Wibowo, A., Kustiandi, J., & Narmaditya, B. S. (2021). Do entrepreneurship education and environment promote students’ entrepreneurial intention? The role of entrepreneurial attitude. Cogent Education, 8(1), DOI: 10.1080/2331186X.2021.1948660

Liu, X., Lin, C., Zhao, G., & Zhao, D. (2019). Research on the effects of entrepreneurial education and entrepreneurial self-efficacy on college students’ entrepreneurial intention. Frontier of Psychology, 10, DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00869

Lv, Y., Chen, Y., Sha, Y., Wang, J., An, L., Chen, T., …Huang, L. (2021). How entrepreneurship education at universities influences entrepreneurial intention: Mediating effect based on entrepreneurial competence. Frontiers in Psychology, 12, DOI: 10.3389/fpsyg.2021.655868

Mahfud, T., Triyono, B. M., Sudira, P., & Mulyani, Y. (2020). The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: The mediating role of psychological capital. European Research on Management and Business Economics, 26, 33–39.

Nguyen, Q. D., & Nguyen, H. T. (2023). Entrepreneurship education and entrepreneurial intention: The mediating role of entrepreneurial capacity. The International Journal of Management Education, 21(1), DOI: 10.1016/j.ijme.2022.100730

Prabandari, S. P., & Sholihah, P. I. (2014). The influence of theory of planned behavior and entrepreneurship education towards entrepreneurial intention. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 17(3), 385-392.

Prajapati, B. (2019). Entrepreneurial intention among business students: The effect of entrepreneurship education. Westcliff International Journal of Applied Research, 3(1), 54-67.

Prasetyo, E. (2019). Questioning the role of entrepreneurship education: Evidences from vocational schools in Indonesia. Journal for Studies in Management and Planning, 5(2), 51-62.

Praswati, A. N., Sari, N. P., & Murwanti, S. (2022). Youth entrepreneurial intention: Theory of planned behaviour and social cognitive theory. Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 7(1), 66-79.

Saadat, S., Aliakbari, A., Majd, A. A., & Bell, R. (2021). The effect of entrepreneurship education on graduate students’ entrepreneurial alertness and the mediating role of entrepreneurial mindset. Education+Training, 64(7), 892-909.

Saeed, S., Yousafzai, S. Y., Yani-De-Soriano, M., & Muffatto. M. (2013). The role of perceived university support in the formation of students' entrepreneurial intention. Journal of Small Business Management, 53(4), DOI: 10.1111/jsbm.12090

Sanyal, S. & Al Mashani, A. M. (2018). Entrepreneurial intention of university students in sultanate of Oman- A study of Dhofar university. Journal of Contemporary Trends in Business and Information Technology, 5, 16-31.

Saoula, O., Shamim, A., Ahmad, M. J., & Abid, M. F. (2023). Do entrepreneurial self-efficacy, entrepreneurial motivation, and family support enhance entrepreneurial intention? The mediating role of entrepreneurial education. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 17(1), 20-45.

Sedeh, A. A., Abootorabi, H., & Zhang, J. (2021). National social capital, perceived entrepreneurial ability and entrepreneurial intentions. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 27(2), 334-355.

Song, S. I., Thominathan, S., & Khalid, N. A. (2021). Entrepreneurial intention of UiTM students and the mediating role of entrepreneurship education. Asian Journal of University Education, 17(2), 236-251.

Soomro, B. A., Memon, M., & Shah, N. (2021). Attitudes towards entrepreneurship among the students of Thailand: An entrepreneurial attitude orientation approach. Education+Training, 63(2), 239-255.

The Global Entrepreneurship and Development Institute. (n.d.). Global entrepreneurship index. Retrieved January 19, 2023, from http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/

Vamvaka, V., Stoforos, C., Palaskas, T., & Botsaris, C. (2020). Attitude toward entrepreneurship, perceived behavioral control, and entrepreneurial intention: Dimensionality, structural relationships, and gender differences. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9, DOI: 10.1186/s13731-020-0112-0

Wardana, L. W., Narmaditya, B. S., Wibowo, A., Mahendra, A. M., Wibowo, N. A., Harwida, G., & Rohman, A. N. (2020). The impact of entrepreneurship education and students’ entrepreneurial mindset: The mediating role of attitude and self-efficacy. Heliyon, 6(9), DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e04922

Wu, L., Jiang, S., Wang, X., Yu, L., Wang, Y., & Pan, H. (2022). Entrepreneurship education and entrepreneurial intentions of college students: The mediating role of entrepreneurial self-efficacy and the moderating role of entrepreneurial competition experience. Frontiers of Psychology. 12, DOI: 10.3389/fpsyg.2021.727826

Yousaf, U., Ali S. A., Ahmed, M., Usman, B., & Sameer, I. (2021). From entrepreneurial education to entrepreneurial intention: A sequential mediation of self-efficacy and entrepreneurial attitude. International Journal of Innovation Science, 13(3), 364-380.

Youssef, A. B., Boubaker, S., Dedaj, B., & Carabregu-Vokshi, M. (2021). Digitalization of the economy and entrepreneurship intention. Technological Forecasting and Social Change, 164, DOI: 10.1016/j.techfore.2020.120043

Zhang, W., Li, Y., Zeng, Q., Zhang, M., & Lu, X. (2022). Relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intention among college students: A meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), DOI: 10.3390/ijerph191912158