วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

           ได้รับการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) อยู่ในกลุ่มฐาน 1 (TCI 1)

          โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article) และบทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
          และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-6358 (Online)
          ตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

          วารสารเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ ภายหลังผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ (Initial review) ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer review)  3,000 บาท/บทความ ตั้งแต่ 13 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 ความเป็นมา

            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะที่ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะฯ จึงได้จัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคมในวงกว้าง

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567

บรรณาธิการ : รศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-28

อุดมการณ์ชาตินิยมจีนในเพลงแดง

เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์, กนกพร นุ่มทอง, เมชฌ เมธจิรนนท์

78-105

ดิสโทเปียแห่งรัฐเผด็จการ: กรณีศึกษานวนิยายไทย ร่วมสมัยทศวรรษที่ 2560

ศิวกร แรกรุ่น, พัชลินจ์ จีนนุ่น, สมิทธ์ชาต์ พุมมา

159-185

ดูทุกฉบับ