บทบรรณาธิการ

         ฉบับที่ 1 ปีที่ 21 (มกราคม-เมษายน 2566) ของวารสารวิชาการ “มนุษยสังคมสาร” ยังคงความเข้มข้นด้านมาตรฐานวิชาการเหมือนเดิมโดยเติมเต็มด้วยบทความวิจัยจำนวน 12 บทความ ที่อยู่ในกรอบสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฉบับประกอบด้วยบทความภาษาไทย จำนวน 10 บทความ และบทความภาษาอังกฤษอีก 2 บทความ แต่ละบทความได้รับการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่าน และบทความทั้งหมดมีดัชนีความซ้ำซ้อน (Similarity Index) จากการตรวจหาการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ อยู่ระหว่าง 0 - 7.51 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 ตามเงื่อนไขที่วารสารได้กำหนดไว้

        ในฉบับแรกของปีนี้ “มนุษยสังคมสาร” ได้นำเสนอภาพปกเป็นคำภาษาอังกฤษที่โดดเด่นคือคำว่า DOI ทั้งนี้ เพื่อต้องการสื่อสารว่าตั้งเเต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ทุกบทความที่พิจารณาให้ตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” จะมีรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) ซึ่งเป็นเลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการระบุตัวตน หรือบ่งชี้เอกสารดิจิทัล ผ่านระบบ NRCT’s Local Handle System ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงนับเป็นอีกก้าวย่างหนึ่งของการพัฒนาที่สำคัญของ “มนุษยสังคมสาร”

        กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิชญพิจารณ์บทความทุกท่านที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความจากทุกสถาบันที่ได้ให้เกียรติกับทางวารสารด้วยการส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน  “มนุษยสังคมสาร” ด้วยดีมาตลอด ทางกองบรรณาธิการให้สัญญากับทุกท่านว่าจะรักษามาตรฐานทางวิชาการให้คงอยู่ตลอดไป และจะพยายามจนสุดความสามารถเพื่อพัฒนา “มนุษยสังคมสาร” ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้นทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาพ และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตข้างหน้า

                                                         รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

                                                                            บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 29-04-2023