ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-10-21

บทความวิจัย (Research Articles)