กระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Main Article Content

รัฐกรณ์ คิดการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู และเพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการผลิตและพัฒนาครู สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน เป็นการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี กำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนักศึกษาและครูพี่เลี้ยง จำนวน 1,900 คน และอาจารย์นิเทศก์ จำนวน 190 คน โดยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิดและปลายเปิดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวคิดความเป็นมืออาชีพและชุมชนแห่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงมีความสามารถในการนิเทศโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง และนักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครูและความสามารถในการวิจัย อยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และผลการใช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยอมรับความแตกต่าง สำหรับกลไกความร่วมมือ ได้แก่ เครือข่ายทีมหนุนเสริมวิชาการ การบริหารโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วม ส่วนกลไกความสำเร็จ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนความคิดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ โดยสามารถออกแบบการวางแผนและบูรณาการแผนดำเนินการที่สอดคล้องอย่างสมเหตุสมผลต่อบริบทสภาพแวดล้อมตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ประกอบด้วย 1) สร้างความรู้ความเข้าใจบนฐานเหตุผลสมดุล 2) ปรับเปลี่ยนบนฐานการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 3) พัฒนาความแตกต่างบนฐานความสามารถ 4) เรียนและสอนบนฐานการปรึกษาชี้แนะ และ 5) ใช้การวิจัยเป็นฐานองค์ความรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)