เผยแพร่แล้ว: 17-10-2022

รูปแบบการจัดการสื่อดิจิทัลการท่องเที่ยวโดยชุมชน

พรฟ้า สุทธิคุณ, ปัญญา เลิศไกร, นพรัตน์ หมีพลัด

1-18

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมด้วยตนเองของผู้สูงอายุ

พิมพ์ญาณินท์ พัฒน์แฟง, ลัญจกร นิลกาญจน์, กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์

19-39

ทับประกอบดนตรีหนังตะลุง

พัชธรกรณ์ เอื้อจิตรเมศ, กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ, ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์

97-115

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

สมถวิล เอี่ยมโก๋, เลหล้า ตรีเอกานุกูล, วิกรม บุญนุ่น, โกมินทร์ วังอ่อน

116-132