วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ เป็นวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-18

รูปแบบการพัฒนากระบวนการวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน

ทิพย์วรรณ จันทรา, พระปลัดกิตติธัช กุลระวัง, โกศล สุขเกษม, เปี่ยมอำพร ช่วยบำรุง, ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด, ดร.เดโช แขน้ำแก้ว

91-105

ดูเล่มทุกฉบับ