วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2774-1141 (Online) เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยเปิดรับบทความในกรอบวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในประเภทบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) ซึ่งบทความทุกบทความ จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ประเมินและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review) กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

กองบรรณาธิการเปิดรับบทความ โดยส่งผ่านระบบ ThaiJo และดำเนินการตามระบบตามมาตรฐาน TCI เพื่อให้ทุกบทความมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ตามเป้าหมายหลักของวารสารวิชาการ

ขอแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

2022-12-29

 

เรียน  ผู้ส่งบทความเข้ารับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมมนุษย์

 

วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ซึ่งกำหนดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับบทความที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมมนุษย์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 07-04-2023

การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่น ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

นุชนารถ กฤษณรมย์, กาญจนพรรณ จรพงศ์, นัตติกานต์ สมนึก, ชฎาภรณ์ ณ นคร

1-19

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผู้นำชุมชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนิกานต์ ใสยเกื้อ, ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ, จุมพล หนิมพานิช

20 - 35

แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 2019 (COVID-19) ในสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี

ฤทัยรัตน์ กรมไธสง, กมลววรณ เทพจั้ง, อาภาภรณ์ บุญแจ่ม, วิเชียร ไทยเจริญ

65 - 83

ผลกระทบทางสังคมภายหลังการรับร่าง พ.ร.บ. LGBTQ ทั้ง 4 ฉบับจากมติรัฐสภา

สมถวิล เอี่ยมโก๋, เลหล้า ตรีเอกานุกูล, วิกรม บุญนุ่น

100 - 113

ดูทุกฉบับ

ISSN : 2774-1141 (Online)