วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2774-1141 (Online) เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยเปิดรับบทความในกรอบวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในประเภทบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) ซึ่งบทความทุกบทความ จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ประเมินและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review) กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

กองบรรณาธิการเปิดรับบทความ โดยส่งผ่านระบบ ThaiJo และดำเนินการตามระบบตามมาตรฐาน TCI เพื่อให้ทุกบทความมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ตามเป้าหมายหลักของวารสารวิชาการ

ขอแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

2022-12-29

 

เรียน  ผู้ส่งบทความเข้ารับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมมนุษย์

 

วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ซึ่งกำหนดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับบทความที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมมนุษย์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 19-10-2023

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค

สมาภรณ์ นวลสุทธิ์, สุจินดา พรหมขำ, วิกานดา คชาทอง, พลอยชมพู สุขทร

1-24

คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว บ้านบางนาว อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชินดนัย ทองจินดา, สหัสวรรษ พูลแก้ว, กัณฑ์จรี แสวงการ, ปราณี จุลภักดิ์

47-63

วิถีพฤติกรรมความเชื่อของชุมชนนาบอน

กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์, ราตรี เขียวรอด, ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย, ภัชญาภา ทองใส

64-81

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย

ทัศนีย์ ดอนเนตร, วิกรม บุญนุ่น, เลหล้า ตรีเอกานุกูล, โกมินทร์ วังอ่อน

99-112

ดูทุกฉบับ

ISSN : 2774-1141 (Online)