ปัจจัยในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Main Article Content

เมธิรา ไกรนที
เกษตรชัย และหีม

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงเส้น ผลของการวิจัยพบว่า มีตัวพยากรณ์ 3 ตัวที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กล่าวคือ นิสัยในการเรียน (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (X7) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง (X8) มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งประสิทธิภาพของการพยากรณ์มีค่าร้อยละ 8.79 โดยนิสัยในการเรียน (X3) มีความสัมพันธ์สูงที่สุด และการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง (X8) มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด โดยสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบมีดังนี้


          Y^Y = 1.98+0.18X3 + 0.11X7 – 0.10X8


          ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เพื่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พึงประสงค์พร้อมกับการมีทักษะในการดำรงชีวิต

Article Details

How to Cite
[1]
ไกรนที เ. . และ และหีม เ., “ปัจจัยในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช”, ้่j of human, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 76–96, ธ.ค. 2022.
บท
บทความวิชาการและบทความวิจัย

References

Angsuchoti, S., Wijitwanna, S. & Pinyopanuwat, R. (2011). Statistics for behavioral and social sciences research: LISREL Technic Program. (3rd ed.). Bangkok: Charoendee Munkong Printing.

Bloom, B.S. (1976). Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw-Hill Book.

Brown, W.F. and Holtzman, Way H. (1967). Manual of Survey of High School Students in India. The Journal of Educational Research. Vol. 60 (April). 359-362.

Benjakeeree, D. and et.al. (2017). The factors predicting on learning achievement of undergraduate students in the Mahamakut Buddhist University: A multiple regression multilevel analysis. RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES). Vol. 2 (2) .136-148.

Chuchuay, P. (2008). Causal Factors Influencing Academic Achievement of Undergraduate Students at Prince of Songkla University Pattani Campus. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Education in Educational Measurement and Research. Prince of Songkla University.

Chevasutho, R. (2012). Relationship between Teaching Quality, Learning Behaviour and Learning Efficacy as Observed amongst Third-Year Nursing Science Majors at Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri. Thai Journal of Nursing Council. Vol. 27 (4). 43-56.

Cardosa, A, Ferreira, M, Abrants, J, Seabra C and Costa, C. (2011). Personal and Pedagogical Interaction Factors as Determinants of Academic Achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol, 29 (2011), p.1596-1605. (Online). Retrived May 8, 2019. from https://www. Sciencedirect.com /science/article/ pii/S1877042811028692?via%3Dihub.

Government Gazette, Decree Issue. (1999). National Education Act. B.E.2542. (Online). Retrieved April 25, 2019. fromhttp://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm.

Hanghon, P. and Dhammasaccakarn, W. (2017). Education Management to Create Thai’s New Generation in 20 Years’ Thailand's National Strategy.Veridian

E-Journal, Silpakorn University. Vol. 10 (1). 919-935.

Kongjinda, P. (2006). THE COMPARISON OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT AND MENTAL ARITHMETIC SKILLS OF STUDENTS TAUGHT BY CIPPA MODEL SKILL PRACTICE UPON MENTAL ARITHMETIC SKILLS AND TAUGHT BY TEACHER MANUAL. Thesis of Master of Education Program in Curriculum and Instruction, the Graduate School, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.

Klaharn, R. (2014). The Factors Affecting the Practicum Achievement of the Third –Year Nursing Students of Srinakharinwirot University. Journal of The Royal Thai Army Nurses. Vol. 15 (3). 412-420.

Koongaew, A. (2015). A Discriminant Analysis of Factors Influencing Grade Point Averages of Phetchabun Rajabhat University Students with High and Low G. Phetchabun PA Rajabhat Journal. Vol. 17 (1). 75-81.

Laehheem, K. (1999). Relationship between the Entrance Examination Scores, Affective Factors, Environment Factors and Academic Achievement of Students at Islamic Studies College, Prince of Songkla University. Master of Education Thesis in Educational Measurement and Research Prince of Songkla University.

Laeheem, K. (2007). Predicting Factors for Academic Achievement of Islamic Privates School Students in the Three Southern Border Provinces of Thailand. Songklanakarin J. of Social & Humanities. Vol. 13 (3), p.435-453.

Limsuthiwanpoom, T. (2016). Factors Affecting Students’Academic Achievement in Asset Accountingon Property Plant Equipment and Its Depreciation. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University. Vol. 8 (1). 44-55.

Luangsawas, W, Teeravanittrakul, S. and Rak-ngam, C. (2018). The Factors Affecting Students Achievement under the Office of Rayong Primary Educational Service Area 1. MBU Education Journal : Faculty of Education Mahamakut Buddhist University 6(1). 236-254.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper’ ETROW.

Office of the Education Council. (2017). National Education Plan 2017-2036. (1sted). Bangkok: Prigwhan Graphgic.

Prommuang, P. The Application of Self-Learning Technique and Writing Articles to the Development of Students’ Learning Achievement. Research Report, the faculty of Education, Mahamakut Buddhist University.

Sujjanan, J. (2013.) Education and Community Development in the 21st Century. (1sted). Bangkok: Odeon Store.

Srisa-ard, B. (2010). Basic Research. (8th ed.). Bangkok: Suweeriyasan.

Sameenoi, C, Srihamongkol, Y., and Reaunnakarn, P. (2013). Causal Factors Influencing Learning Achievement of 6 Grade Students of Private School in Science Subject, Kalasin Province. Journal of the faculty of Education, Mahasarakham University (Special Issue). 14-27.

Thongaime, A. and Meesat, P. (2018). Factors Relating to the Academic Achievement of the Master of Education (M. Ed.) Students in the Curriculum and Instruction Program, College of Educational Sciences (CES), Dhurakij Pundit University. Academic Journal of Buriram Rajabhat University, 10(2). 205-221.

Yodsalee, C. and Boonsong, K. (2016). Factors Affecting Learning Achievement of Students in Schools under Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2. Veridian E-Journal, Silpakorn University. Vol. 9 (1), 1208-1223.