บรรณาธิการที่ปรึกษา

 

   ดร.สมปอง รักษาธรรม

   ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

   รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เลิศไกร             

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ

 

บรรณาธิการ :

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา มุหะหมัด

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์

        

 

กองบรรณาธิการภายนอก

 

     ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม

     รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน

     รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

     รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

     รองศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว

     ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร แซ่แง่สายจันทร์

     ดร.ไมตรี อินเตรียะ

     ดร.จารุโส สุดคีรี

     ดร.จิราพร ไชยเชนทร์

     พ.ต.ต.หญิง ดร.จิรสุดา ปลายยอด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8

กองบรรณาธิการภายใน  

 

   อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม

   ดร.วิเชียร มันแหล่

   ดร.เดโช แขน้ำแก้ว

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาพร แก้วแกมจันทร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงค์ สุจริตพันธ์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา มุหะหมัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กองบรรณาธิการอำนวยการ  

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ           

   ดร.อุมาพร กาญจนคลอด            

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิมล รอดเจริญ            

   อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม                            

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา มุหะหมัด         

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์   

   นายอนุสรณ์  นิลโพธิ์                                        

   นายสุเมธ อัฐฐิ

คณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์