PCFM  Vol.5  No.1

มกราคม - มีนาคม 2565

เนื้อหาในเล่ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ฉบับภาษาไทย

ผลกระทบของมาตรการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาในข้อมูลวัดซ้ำ

ผลกระทบทางสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดตรังระหว่างการระบาดของโรค COVID-19

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการทำพินัยกรรมชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุ

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการบริหารจัดการด้านบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิตามหลักการบริหารจัดทางระบาดวิทยาเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 1 และ 2 ใน จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2563

ความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานและมีโรคเรื้อรังร่วมหลายโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-08

ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักถึงการทำพินัยกรรมชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุ

รุ่งทิวา กังวานสุระ, ทนงสรรค์ เทียนถาวร, พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ , กุลเชษฐ์ เกษะโกมล

33-44

ความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานและมีโรคเรื้อรังร่วมหลายโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลฎาภา สามัคคีธรรม, ปองปรีดา แสนจิตต์, กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์, วิชุดา จิรพรเจริญ, พิชชา เครือแปง, นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์

59-66