วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Management Sciences Valaya Alongkorn Review) เป็นวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจบริการ และนิเทศศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ

กำหนดการเผยแพร่ ปีที่ 5 

ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2567)

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2567)

ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2567)

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-29

แนวทางการพัฒนาโรงแรมประเภทโฮสเทลภายในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฐาปกรณ์ ทองคำนุช, ภัทธนันท์ นาน้ำเชี่ยว, ชมาพร แสงศรีจันทร์, สุภัทรา คัมภิรานนท์

1-17