วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Management Sciences Valaya Alongkorn Review) เป็นวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านบริหารธุรกิจ
และสังคมศาสตร์ 

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 3

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564)
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-26