เรียนผู้อ่านวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน สำหรับฉบับนี้ ทางวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ได้รับความสนใจจากนักวิจัย/นักวิชาการหลายท่านที่ได้ส่งบทความที่น่าสนใจหลายเรื่อง โดยในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความทางด้านการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจที่กองบรรณาธิการขอแนะนำให้ผู้อ่านได้ลองอ่าน อาทิ โลจิสติกส์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ที่น่านำไปประยุกต์กับท่องเที่ยวในเมืองอื่นๆ ของไทย และการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จึงทำให้งานวิจัย 2 เรื่องนี้น่าสนใจที่ทันต่อเหตุการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

             สุดท้าย กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ขอขอบคุณนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้สนใจทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและส่งบทความมาตีพิมพ์กับทางวารสารของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการประเมินคุณภาพบทความ ทางกองบรรณาธิการฯ หวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้และเกิดแรงจูงใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อตีพิมพ์กับทางวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ต่อไป

Published: 2023-08-01