บทบรรณาธิการ

            เรียนผู้อ่านวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน ทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มีเรื่องแจ้งให้ท่านทราบ 2 เรื่องหลัก เรื่องแรกคือวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งมีผลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ทั้งนี้ขอขอบพระคุณนักวิจัยและนักวิชาการทุกท่านที่ให้ความกรุณาส่งผลงานที่มีคุณภาพมาตีพิมพ์กับทางวารสารของเราเป็นอย่างสูง

           เรื่องที่สอง อ้างอิงตามประกาศใหม่ของ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ซึ่งระบุว่า ผลงานวิชาการที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะต้องได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน ดังนั้น บทความที่ส่งมาตีพิมพ์กับทางวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับการการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 3 ท่าน โดยยึดตามวันที่นักวิชาการ/นักวิจัยได้ส่งบทความเข้ามาในระบบ

            สุดท้าย กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ขอขอบคุณนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้สนใจทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและส่งบทความมาตีพิมพ์กับทางวารสารของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการประเมินคุณภาพบทความ ทางกองบรรณาธิการฯ หวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้และเกิดแรงจูงใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อตีพิมพ์กับทางวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ต่อไป

 

                                                                                กองบรรณาธิการ

                                                                                ธันวาคม 2564          

Published: 2021-12-31