วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 13  ฉบับที่ 2  ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 14 ของการดำเนินงานวารสาร กระแสความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เป็นสิ่งท้าทายต่อการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดโดยไม่ให้ตนเองต้องลำบากมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข สังคม การเมืองหรือแม้กระทั่งสังคมการศึกษา จะเห็นได้ว่าบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาก็ต้องดิ้นรนพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อต่อสู้กับภาวะที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องแข่งขันกันเอง จำนวนนักศึกษาที่ลดลงเป็นตัวบ่งชี้ว่าอีกไม่นานสถานการณ์จะเป็นตัวบีบให้มหาวิทยาลัยต้องตระหนักถึงการให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มที่ คนที่มีศักยภาพจริง ๆ เท่านั้นที่จะยังคงอยู่ได้ในมหาวิทยาลัย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็คงมีทางเลือกไม่กี่ทางและหนึ่งในนั้นคือศักยภาพทางด้านวิชาการ การทำผลงานวิชาการจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการรับใช้สังคมก็ยังคงเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ต้องทำเช่นเดียวกันถึงแม้อาจจะไม่ค่อยตรงกับหน้าที่เท่าใดนัก แต่การมีภาพความเป็นนักวิชาการที่เข้มแข็งย่อมทำให้คนสังคมเกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของนักวิชาการมากกว่าคนที่ไม่ใช่นักวิชาการ เพราะอย่างน้อยสังคมไทยก็ยังเชื่อมั่นว่านักวิชาการเปรียบประดุจผู้มีปัญญาที่แท้จริงสามารถหาทางออกให้เมื่อต้องการความช่วยเหลือได้ ดังนั้นบุคลากรที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง การทำผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และเผยแพร่สู่สังคมให้เอาไปปรับใช้ โดยเฉพาะความรู้ใหม่ทางด้านธุรกิจที่กำลังมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขให้เป็นด่านทดสอบ ซึ่งหากธุรกิจใดสามารถยืดหยัดฝ่าฟันไปได้ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจนั้นได้เป็นอย่างดี สมควรที่จะนำมาถอดบทเรียนเพื่อตกผลึกเป็นองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ต่อไป จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวและรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตต่อไป ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความ และผู้ที่สนับสนุน
ทุกท่านที่ทำให้การดำเนินงานของวารสารเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด

 

 

 

 

 

 

                                                                                กองบรรณาธิการ

                                                                                                    ธันวาคม 2563

Published: 2020-12-31