ขอแจ้งการบันทึกรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล DOI ของบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

10-04-2023

เรียน ผู้นิพนธ์ ทุกท่าน
ตามที่วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่นได้ดำเนินการขอหมายเลขรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) สำหรับทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป นั้น

บัดนี้วารสารขอแจ้งว่า ทุกบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2566 ในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ได้ทำการบันทึกรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล DOI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้ท่านตรวจสอบรหัส DOI ผ่านระบบ ThaiJo ของวารสาร https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/issue/view/17403

ขอแสดงความนับถือ
กองบรรณาธิการ