ขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวารสาร (ออนไลน์)

23-03-2024

#วารสารทางวิชาการและเครือข่าย

หากคุณอยากรู้แหล่งคุณภาพเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หากคุณคือประชาคมคนวารสารทางวิชาการ..ต้องมาร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกับเรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ (On-site & Online)
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
สมัครเข้าร่วม : https://forms.gle/GriqBN2KSdrXKkVu7
ในวันที่ 27 มีนาคม 2567
เวลา 8.30 – 17.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
https://zoom.us/j/97345878790

ท่านจะได้ทราบ..
- ระบบและกลไกการบริหารวารสารและเครือข่าย
- พัฒนาคุณภาพวารสารทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก.พ.อ. และ TCI กำหนด
- การยื่นประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการในระดับชาติของ TCI รอบ 5 (เมษยน-พฤษภาคม 2567)
- รับเกียรติบัตรหลังประเมินโครงการฯ