กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2016-05-08

การยอมรับและการพัฒนานโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พรรณปพร ลีวิโรจน์, ประกายทิพย์ พิชัย, ภูริทัต สิงหเสม, จุฑารัตน์ รุ่งจำรัส

28-39