กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2016-05-04

แนวทางการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดของสถานรับเลี้ยงของเอกชน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัย, ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ, ดากาญ์นดา อรัญมาลา

35-48