ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มแบบปรับความคิดอาศัยสติเพื่อเสริมสร้างความผาสุกทางจิตในแม่เลี้ยงเดี่ยว

Main Article Content

พรฤดี ปิยะคุณ
นฤมล พระใหญ่

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกทางจิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 2) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกทางจิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวระหว่างแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม วัสดุและวิธีการ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบมีกลุ่มควบคุมวัดก่อน-หลัง (pretest-posttest control group design) กลุ่มเป้าหมาย คือ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องรับผิดชอบลูกที่เกิดจากตนเองตามลำพังจากสถานคุ้มครองและฝึกอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร ที่คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 22 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 11 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) โปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มแบบปรับความคิดอาศัยสติและ 2) แบบวัดความผาสุกทางจิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าทีแบบจับคู่และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ ผลการศึกษา 1) ค่าเฉลี่ยความผาสุกทางจิตของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความผาสุกทางจิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุป โปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มแบบปรับความคิดอาศัยสติสามารถเสริมสร้างความผาสุกทางจิตให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยว

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Adsakul, S. (2014). Situation of Thai families: A case study of single parent families in the area of Bangkok Metropolis. Journal of Politics, Administration and Law, 5(1), 17-45.

Aghababaei, S., & Taghavi, M. (2020). Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on mothers' psychological well-being of children with Autism and reduction of symptoms these children. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6(6), 88-100.

Asampinnawat, O., Wanjan, S., & Raksachom, K. (2019). A model of the single mothers’ s livelihood in the integrated Buddhist perspective. Journal of MCU Nakhondhat, 6(3), 1487-1511.

Bradburn, N. M. (1969). The structure of psychological well-Being. Aldine Publishing Company.

Burns, R. A. (2017). Psychosocial well-being. In P. Nancy (Ed.), Encyclopedia of Geropsychology (pp. 1977-1984). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-082-7

Chuebankoh, N., & Dangdomyouth. (2019). The effect of mindfulness-based cognitive therapy program on depression of bipolar disorder patients, Journal of the Police Nurses, 11(2), 421-432. (in Thai).

Chussanachote, W., Dallas, C. J., & Hengudomsub, P. (2018). The protective factors influence on psychological well-Being among aging people. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(Suppl. 1), 373-381. (in Thai).

Corey, G. (2017). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Cengage Learning. Cronbach, L. J. (1970). Mental tests and the creation of opportunity. Proceedings of the American Philosophical Society, 114(6), 480-

https://www.jstor.org/stable/986147

Dupuy, H. J. (1977). General well-being schedule. In I. McDowell, & C. Newell (Eds.), Measuring health: A guide to rating scales and questionnaire (2nd ed., pp. 206-213). Oxford niversity Press.

Esmaeili, M., Basiri, N., & Khayer, Z. (2016). The effects of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on psychological well-being of mothers of children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 6(1), 26-39.

https://jld.uma.ac.ir/article_454_en.html

Karunanayake, D., Aysha, M. N., & Vimukthi, U. (2021). The psychological well-Being of single mothers with school age children: An exploratory study. International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 8(1), 16-37.

Mungpanich, A., & Kudkung, K. (2020). Effect of mindfulness-based therapy and counseling group on suicidal risk of prisoners. Journal of Mental Health of Thailand, 28(3), 240-251. (in Thai).

Phon-ngam, P., Chanroung, T., & Suton, C. (2020). Activity development to promote mental health of the aging population in Loei Province. Journal of Demography, 36(1), 48-59. (in Thai).

Phuphaibul, R., Jongudomkarn, D., Nieamsup, T., Dechakupt, J., Kumhom, R., Wacharasin, C., Thayansin, S., Phatthayothin, N., Phothawin, T., Deoisres, W., Patoomwan, A., & Nittayasutthi, D. (2018). Changes in Thai family structure over the life cycle: A preliminary study. Journal of Demography, 34(1), 58-71. (in Thai).

Pimtaworn, J., Nathalang, S., & Chinnasri, O. (2014). Life aspects of single mothers. Journal of Social Sciences and Humanities, 40(1), 85-97. (in Thai).

Prewnim, A. (2019). Estimating the reliability of a new stratified alpha coefficient for a multidimensional measure of psychological well-being [Unpublished doctoral dissertation]. Burapha University. (in Thai).

Raksat, D. (2014). The effect of Buddhist characteristics on psychological well-being of adolescents in holistic mind development for youth project of the Your Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage: The

mediating roles sense of coherence [Unpublished master’s thesis]. Srinakharinwirot University. (in Thai).

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of personality and social psychology, 96(4), 719-727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719

Samutachak, B., Rittirong, J., Chuanwan, S., Thianlai, K., Nitnara, P., & Somta, S. (2022). Thai family 2040. Institute for Population and Social Research Mahidol University. (in Thai).

Segal, Z., Williams, M., & Teasdale, J. (2018). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. Guilford Press.

Sukjai, K. (2019). Single-parent family: Challenges that must be overcome in today's Thai society [Unpublished manuscript]. Office of the Royal Society. http://legacy.orst.go.th/wp-content/ uploads/2019/05/ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว-ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน.pdf (in Thai).

Tarar, A., Asghar, H., Ijaz, M., & Tarar, M. (2021). Psychological wellbeing and adjustment of single parents: Psycho-social and economic challenges. Pakistan Armed Forces Medical Journal, 71(Suppl-1), 576-581. https://doi.org/

51253/pafmj.v71iSuppl-1.5140

Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of consulting and

clinical psychology, 68(4), 615. https://doi.org/10.1037/0022-006X.68.4.615

Thitiphongworaphat, P. (2021). The results of using the program consultation with Buddhist groups for enhancing charity thinking of teenagers in Bangkok [Unpublished master’s thesis]. Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

(in Thai)