ประสบการณ์ทางจิตใจภายหลังการรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข

Main Article Content

ศิวพร อุดมสินานนท์
ณัฐสุดา เต้พันธ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขภายหลังการได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา วัสดุและวิธีการ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบปรากฏการณ์วิทยาตามแนวทางของจีออจิ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยแบบเจาะจงจำนวน 6 คน มีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข มีประสบการณ์การรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยสมัครใจตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปและสิ้นสุดการรับบริการไปแล้ว ผลการศึกษา พบ 3 ประเด็นหลักคือ (1) การตระหนักรู้ต่อปัญหาที่เผชิญ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา ความรู้สึกต่อปัญหาที่เผชิญ ความพยายามออกจากปัญหาและความต้องการหลุดพ้นจากวงจรของปัญหา (2) การเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือแบบเป็นทางการ ประกอบด้วย ช่องทางการเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือแบบเป็นทางการ การรับรู้ที่มีต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การรับรู้ที่มีต่อแหล่งช่วยเหลือช่องทางอื่นและสิ่งสกัดกั้นในการเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือ (3) การเติบโตและงอกงามภายหลังก้าวข้ามผ่านปัญหา ประกอบด้วยความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตนเองในการเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเติบโตและงอกงามทางจิตใจและความงอกงามภายหลังการก้าวข้ามผ่านปัญหา สรุป ผลการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนอุปสรรคในการแสวงหาความช่วยเหลือและสิ่งที่มีผลต่อปัญหาทางจิตใจในการตระหนักรู้ตนเอง ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Brooks, S. K., Gerada, C., & Chalder, T. (2011). Review of literature on the mental health of doctors: Are specialist services needed?. journal of Mental Health, 20(2), 146–156. https://doi.org/10.3109/09638237.2010.541300

Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., & Amir, M. (2014). Handbook of posttraumatic growth: Research and practice. Psychology Press.

Costa, J., Marôco, J., Pinto-Gouveia, J., & Ferreira, C. (2016). Shame, self-criticism, perfectionistic self-presentation and depression in eating disorders. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 16(3), 315-328

Dwyer Kaluzna, S., Benken, S. T., Petzel Gimbar, R., & DiDomenico, R. J. (2020). Combating pharmacist burnout: A model for critical care clinical pharmacy faculty. JACCP: Journal of the American College of Clinical Pharmacy, 3(3), 655–662. https://doi.org/10.1002/jac5.1221

Garelick, A. I. (2012). Doctors' health: Stigma and the professional discomfort in seeking help. The Psychiatrist, 36(3), 81–84. https://doi.org/10.1192/pb.bp.111.037903

Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology, 28(2), 235–260. https://doi.org/10.1163/156916297x00103

Halder, S., & Mahato, A. K. (2013). Stress and psychological well being status among health care professionals. International Journal of Occupational Safety and Health, 3(1), 32–35. https://doi.org/10.3126/ijosh.v3i1.9099

Henderson, M., Brooks, S. K., del Busso, L., Chalder, T., Harvey, S. B., Hotopf, M., Madan, I., & Hatch, S. (2012). SHAME! self-stigmatisation as an obstacle to sick doctors returning to work: A qualitative study: Table 1. BMJ Open, 2(5). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001776

Hill, C. E. (2014). Helping skills: Facilitating exploration, insight, and action (4th ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14345-000

Joseph, S., Murphy, D., & Regel, S. (2012). An affective-cognitive processing model of post-traumatic growth. Clinical Psychology & Psychotherapy, 19(4), 316–325. https://doi.org/10.1002/cpp.1798

Perez-Rojas, A. E., Lockard, A. J., Bartholomew, T. T., Janis, R. A., Carney, D. M., Xiao, H., Youn, S. J., Scofield, B. E., Locke, B. D., Castonguay, L. G., & Hayes, J. A. (2017). Presenting concerns in counseling centers: The view from clinicians on the ground. Psychological Services, 14(4), 416–427. https://doi.org/10.1037/ser0000122

Ro, K. E., Gude, T., & Aasland, O. G. (2007). Does a self-referral counselling program reach doctors in need of help? A comparison with the general Norwegian doctor workforce. BMC Public Health, 7(1). https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-36

Ro, K. E., Tyssen, R., Hoffart, A., Sexton, H., Aasland, O. G., & Gude, T. (2010). A three-year cohort study of the relationships between coping, job stress and burnout after a counselling intervention for help-seeking physicians. BMC Public Health, 10(1). https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-213

Scholl, M. A. R. K. B., Ray, D. E. E. C., & Brady-Amoon, P. E. G. G. Y. (2014). Humanistic counseling process, outcomes, and research. The Journal of Humanistic Counseling, 53(3), 218–239. https://doi.org/10.1002/j.2161-1939.2014.00058.x

Spiers, J., Buszewicz, M., Chew-Graham, C. A., Gerada, C., Kessler, D., Leggett, N., Manning, C., Taylor, A. K., Thornton, G., & Riley, R. (2017). Barriers, facilitators, and survival strategies for GPS seeking treatment for distress: A qualitative study. British Journal of General Practice, 67(663). https://doi.org/10.3399/bjgp17x692573

Staiger, T., Waldmann, T., Rüsch, N., & Krumm, S. (2017). Barriers and facilitators of help-seeking among unemployed persons with mental health problems: A qualitative study. BMC Health Services Research, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12913-017-1997-6

The Psychiatric Association of Thailand. (2020). Telephone psychological counseling program for healthcare professionals. Retrieved June 28, 2022, from https://www.thaidmh-elibrary.org/album/5326/