รูปแบบความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมวัยและกลวิธีเผชิญปัญหาภาวะหมดไฟในการเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจิตวิทยาคลินิก

Main Article Content

วรรษชล ไชยมงคล
อารยา ผลธัญญา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการของรูปแบบความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมวัยต่อกลวิธีเผชิญปัญหาภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาจิตวิทยาคลินิกชั้นปีที่ 4 วัสดุและวิธีการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 รายได้จากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาจิตวิทยาคลินิกชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นผู้ที่เคยประสบกับภาวะหมดไฟในการเรียนและสามารถจัดการกับภาวะหมดไฟที่เคยเกิดขึ้นได้แล้ว เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผ่านโปรแกรม Zoom วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สาระแก่นสารแบบใช้ทฤษฎีในการสังเคราะห์ประเด็นและแนวคิด ผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 รายมีรูปแบบความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมวัยแบบมั่นคง ผู้ให้ข้อมูลหลัก 1 รายมีรูปแบบความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมวัยแบบไม่มั่นคง โดยการแสวงหาการสนับสนุนทางอารมณ์จากเพื่อนร่วมวัยเป็นกลวิธีเผชิญปัญหาที่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์และเพื่อนร่วมวัยเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ก้าวผ่านภาวะหมดไฟในการเรียนไปได้เนื่องจากการสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกันและยังเป็นบุคคลที่ประสบภาวะเดียวกันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นร่วมกันไปจนถึงช่วยเหลือกันในการก้าวผ่านภาวะหมดไฟในการเรียนไปได้ สรุป เพื่อนร่วมวัยเป็นแหล่งสนับสนุนทางอารมณ์ในการก้าวผ่านปัญหาภาวะหมดไฟของนักศึกษาจิตวิทยาคลินิกชั้นปีที่ 4 ดังนั้นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวัยจึงอาจเป็นวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Boonyingsathit, I. (2019). Cognitive behavioral therapy for patients with borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychology, 50(2), 45-66. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy/article/view/251979/168901. (in Thai).

Burnard, P., Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Analysing and presenting qualitative data. British Dental Journal, 204(8), 429-432. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2008.292

Chen, M., Li, R., & Feng, Y. (2021). The effect of attachment style on academic burnout: The mediating role of self-esteem and self-efficacy. Advances in Social Science, Education anf Humanities Research, 561, 267-274. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210617.077

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. (2019, June 25). Burnout syndrome. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. Retrieved July 11, 2021, from https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1385. (in Thai).

Gorrese, A., & Ruggieri, R. (2012). Peer attachment: A meta-analytic review of gender and age differences and associations with parent attachment. Journal of Youth and Adolescence, 41, 650-672. https://doi.org/10.1007/s10964-012-9759-6

Harnlakorn, P., Rattanamanee, S., & Kunthong, P. (2009). Effects of cognitive behavioral group therapy on hope and depression in people living with HIV/AIDS receiving anti-retroviral therapy. Ramathibodi Nursing Journal, 15(2), 206-220. https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/sites/default/files/public/journal/2552/issue_02/05.pdf. (in Thai).

Kaewkangwan, S. (2006). Social Development. In S. Kaewkangwan (Eds.), Developmental psychology of life at all ages: Adolescents to elderly (pp. 337-339). Thammasat University Press. (in Thai).

Maichandee, K., & Pontanya, A. (2020). Dynamic formulation of romantic attachment in people with adverse childhood experiences. Journal of Mental Health of Thailand, 28(3), 221-230. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/240373/165885. (in Thai).

Mota, P. C., & Matos, M. P. (2013). Peer attachment, coping, and self-esteem in institutionalized adolescents: The mediating role of social skills. European Journal of Psychology of Education, 28, 87-100. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0103-z

Paolo Hospital Phaholyothin. (2021, January 12). Too stressful. Beware of BURNOUT SYNDROME. Retrieved June 27, 2021, from https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/บทความ-สุขภาพจิต/เครียดเกินไป-ระวัง-BURNOUT-SYNDROME-ภาวะหมดไฟในการทำงาน. (in Thai).

Pascuzzo, K., Cyr, C., & Moss, E. (2013). Longtitudinal association between adolescent attachment, adult romantic attachment, and emotional regulation strategies. Attachment & Human Development, 15(1), 83-103. https://doi.org/10.1080/14616734.2013.745713

Pengchareon, T. (2019). The effect of psychological distress management on coping of adolescents affected by the unrest situation in southern Thailand [master’s thesis, Prince of Songkla University]. PSU Knowledge Bank. http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12845. (in Thai).

Pines, A. M. (2004). Adult attachment styles and their relationship to burnout: A preliminary, cross-cultural investigation. Work & Stress, 1(18), 66-80. https://doi.org/10.1080/02678370310001645025

Pinijvicha, I., Phattharayuttawat, S., & Ngamthipwatthana, T. (2015, March, 27). Relationship between attachment styles and empathy. [Paper Presentation]. The 34th National Graduate Research Conference, Khon Kaen. (in Thai).

Piyayodilokchai, H., Kampusiripong, A., Sawatmuang, M., & Chandrapas, T. (2015). Stress and stress coping of business information technology students of Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Bophit Phimuk Chakkrawat. http://110.164.147.155/kmhealth_new/Documment/psychiatry/adult/P1.2.10.pdf. (in Thai).

Pongpisanrat, C. (2021). Learning burnout: An inevitable circumstance. Journal of Education, Mahasarakham University, 15(1), 7-16. http://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/745.pdf. (in Thai).

Rajavithi Hospital. (2021, January 24). Burnout syndrome signs, symptoms of people who are bored from work, burn out, and how to manage it. Retrieved June 27, 2021, from https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=16953. (in Thai).

Ramírez, M. G., Mulqueen, K., Zealand, R., Silverstein, S., Reina, C., Bushell, S., & Ladda, S. (2021). Emergency online learning: College students’ perceptions during the COVID-19 pandemic. College Student Journal, 55, 29-46.

Rodcharoen, N. (2016). Stress and associated factors of undergraduate students of faculty of law at a university in Bangkok [master’s thesis, Chulalongkorn University]. Office of academic resource, Chulalongkorn University. http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55260. (in Thai).

Sakulsriprasert, C. (2018). Early maladaptive schemas, schema modes, and alcohol use among college students: The mediation analysis. Center for Alcohol Studies. Retrieved from http://cas.or.th/cas/?p=5748. (in Thai).

Salculsriprasert, C. (2015). Measuring attachment styles: Past, present and future direction. Journal of Clinical Psychology, 46(2), 49-65. (in Thai).

Sathirapanya, C., & Hemaphandha, W. (2013). Stress among students in university. Journal of Liberal Arts, Maejo University, 1(1), 42-58. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalartsjournal/article/view/95503/74602. (in Thai).

Schoch, K. (2020). Case study research. In G. J. Burkholder, K. A. Cox, L. M. Crawford, & J. H. Hitchcock (Eds.), Research design and methods: An applied guide for the scholar-practitioner (pp. 245-258). Sage publishing. https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/105275_book_item_105275.pdf

Senaboonyarit, B. (2013). Learner’s awareness of Yalom’s therapeutic factors in group psychotherapy demonstration of the Thai association of psychotherapists. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand, 58(2), 197-206. http://psychiatry.or.th/JOURNAL/58-2/07-Boonyawee.pdf. (in Thai).

Shomaker, L. B., & Furman, W. (2009). Parent-adolescent relationship qualities, internal working models, and styles as predictors of adolescents’ observed interactions with friends. Journal of Social and Personal Relationship, 26(5), 1-26. https://doi.org/10.1177/0265407509354441

Simard, V., Moss, E., & Pascuzzo, K. (2011). Early maladaptive schemas and child and adult attachment: A 15-year longitudinal study. Psychology and Psychotherapy, 84, 349-366. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.2010.02009.x

Sriphetdee, N. (2019). When school is a place of stress and unhappiness: Adjust and be responsible for this illness. The potential. Retrieved June 30, 2021, from https://thepotential.org/social-issues/childrens-society-2019-news/. (in Thai).

Srisongmueang, K. (2016). Influence of academic stress on academic burnout of clinical medical students, Faculty of Medicine, Chiang Mai University: Moderating role of perceived social support [master’s thesis, Chiang Mai University]. Chiang Mai University Digital Collection. https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:124538. (in Thai).

Taikerd, K., Ruaman, K., Preecharlerdsin, N., Nuallaong, W., & Rojpibulstit, P. (2019). Prevalence and association factors of burnout syndrome in preclinical medical students, Thammasat University. Thammasat Medical Journal, 19, 127-138. https://asianmedjam.com/index.php/tmj/article/view/408/354. (in Thai).

Visser, A. (2018). How do people make sense of their recovery from academic burnout during their undergraduate studies? An interpretative phenomenological inquiry into the experience of young adults. Middlesex University Research Repository. Retrieved from https://eprints.mdx.ac.uk/26499/

West, A. L. (2015). Association among attachment style, burnout, and compassion fatigue in health and human service workers: A systematic review. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 25, 571-590. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/10911359.2014.988321

Wongpakaran, T. (2009). Psychotherapy: Theories and techniques. Klang Wiang Printing Co., Ltd. (in Thai).

World Health Organization. (2019, May 28). Burn-out an "occupational phenomenon": International classification of diseases. Retrieved June 30, 2021, from https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases