ประสิทธิผลของรูปแบบการบำบัดด้วยแนวคิดการยอมรับและพันธสัญญาในด้านความยืดหยุ่นทางใจ การเห็นคุณค่าในตนเองและความผาสุกทางจิตใจในผู้ป่วยสารเสพติด

Main Article Content

ชัยรัชต์ ก้องเปสลาพันธ์
เพชรา เมธาอนันต์กูล
ณัฏฐภัณฑ์สัณฑ์ ศรีวิชัย
นรัญชญา ศรีบูรพา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: การวิจัยกึ่งทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการบำบัดด้วยแนวคิดการยอมรับและพันธสัญญาในด้านความยืดหยุ่นทางใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความผาสุกทางจิตใจในผู้ป่วยสารเสพติด วัสดุและวิธีการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยชายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จำนวน 48 ราย เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 24 ราย เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การยอมรับและลงมือทำในผู้ป่วยสารเสพติดเพื่อประเมินความยืดหยุ่นทางใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความผาสุกทางจิตใจ คู่มือการบำบัดแบบ ACT สำหรับผู้ป่วยสารเสพติด และสมุดแบบฝึกหัด สถิติที่ใช้ประกอบไปด้วยสถิติพรรณนา Independent t-test และ Paired t-test ผลการศึกษา: ก่อนบำบัด พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความยืดหยุ่นทางใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความผาสุกทางจิตใจไม่ต่างกัน หลังการทดลองบำบัดแบบ ACT พบว่า กลุ่มทดลองมีความยืดหยุ่นทางใจ และความผาสุกทางจิตใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ ยกเว้นการเห็นคุณค่าในตนเองไม่พบความแตกต่าง ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ได้รับการบำบัดแบบ ACT พบว่า มีความยืดหยุ่นทางใจ และความผาสุกทางจิตใจ ในระยะหลังทดลองเพิ่มขึ้นจากก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยที่กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน สรุป: การบำบัดแบบ ACT มีประสิทธิผลเพิ่มความยืดหยุ่นทางใจ และความผาสุกทางจิตใจในกลุ่มผู้ป่วยสารเสพติด อย่างไรก็ตามการเห็นคุณค่าในตนเองที่ลดลงนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors, 64, 287-293.

A-Tjak, J. G. L., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A., & Emmelkamp, P. M. (2015). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychother Psychosom, 84(1), 30-36.

Azkhosh, M., Farhoudianm, A., Saadati, H., Shoaee, F., & Lashani, L. (2016). Comparing acceptance and commitment group therapy and 12-steps narcotics anonymous in addict's rehabilitation process: a randomized controlled trial. Iranian Journal of Psychiatry, 11(4), 244-249.

Boongird, P. (2018). Mental state examination T-10. Dementia Association of Thailand Newsletter, 2018(10). (in Thai).

Carvalho, S. A., Trindade, I. A., Duarte, J., Menezes, P., Patrão, B., Nogueira, M. R., Guiomar, R., Lapa, T., Pinto-Gouveia, J., & Castilho, P. (2021). Efficacy of an ACT and compassion-based ehealth program for self-management of chronic pain (iactwithpain): study protocol for a randomized controlled trial. Frontiers in Psychology, 12, 630766.

Chiang Mai Juvenile and Family Court Counselling Center. (2014). Chiang Mai Juvenile and Family Court Offense statistics. Chiang Mai: Chiang Mai Juvenile and Family Court. (in Thai).

Dallas, J. C., Joulmet, P., Dechchaiyos, P., Khuninthong, M., Boonchuam, S., & Sitanon, T. (2021). Cultivating resilience in life and drug abstinence intention: perspectives of substance-abusing youths. Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 29(3), 29-40.

Davoudi, M., Omidi, A., Sehat, M., & Sepehrmanesh, Z. (2017). The effects of acceptance and commitment therapy on man smokers' comorbid depression and anxiety symptoms and smoking cessation: a randomized controlled trial. Addiction And Health, 9(3), 129-138.

Feliu-Soler, A., Montesinos, F., Gutiérrez-Martínez, O., Scott, W., McCracken, L. M., & Luciano, J. V. (2018). Current status of acceptance and commitment therapy for chronic pain: A narrative review. Journal of Pain Research, 11, 2145-2159.

Ghanbari, H., Toozandehjani, H., & Nejat, H. (2020). Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy and quality of life improvement training on distress tolerance and self-destructive behaviors in substance abusers. International Journal of Basic Science in Medicine, 5(1), 28-32.

Gholizadeh, B., Ghamari Givi, H., & Sadri Damirchi, E. (2021). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on cognitive flexibility and craving in substance-dependent individuals. Research on Addiction, 15(59), 205-226.

Haenjohn, J. (2017). Acceptance and commitment therapy (ACT): A new capacity development strategy. Get good creation (in Thai).

Hartney, E. (2020, September 17). How to know if you have an internet addiction and what to do about it. Verywellmind. Retrieved January 1, 2022, from https://www.verywellmind.com/internet-addiction-4157289

Hashemi, Z., Eyni, S., & Ebadi, M. (2022). Effectiveness of acceptance and commitment therapy in depression and anxiety in people with substance use disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 16(1), e110135.

Hoseininezhad, N., Alborzi, M., & MamSharifi, P. (2022). Effectiveness of cognitive behavioral counseling based on acceptance and commitment therapy (ACT) for psychological flexibility in drug-abusing mothers. Psychological Science, 20(107), 2011-2025.

Ii, T., Sato, H., Watanabe, N., Kondo, M., Masuda, A., Hayes, S. C., & Akechi, T. (2019). Psychological flexibility-based interventions versus first-line psychosocial interventions for substance use disorders: Systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. Journal of Contextual Behavioral Science, 13, 109-120.

Kanter, J. W., Baruch, D. E., & Gaynor, S. T. (2006). Acceptance and commitment therapy and behavioral activation for the treatment of depression: Description and comparison. Behavior analyst, 29(2), 161-185.

Luoma, J. B., Drake, C. E., Kohlenberg, B. S., & Hayes, S. C. (2011). Substance abuse and psychological flexibility: The development of a new measure. Addiction Research and Theory, 19(1), 3-13.

Luoma, J. B., Kohlenberg, B. S., Hayes, S. C., Bunting, K., & Rye, A. K. (2008). Reducing self-stigma in substance abuse through acceptance and commitment therapy: Model, manual development, and pilot outcomes. Addiction Research and Theory, 16(2), 149-165.

McHugh, R. K., Hearon, B. A., & Otto, M. W. (2010). Cognitive behavioral therapy for substance use disorders. Psychiatric Clinics of North America, 33(3), 511-525.

Mosel, S. (2022). Acceptance and commitment therapy for substance use disorders. American Addiction Centers. https://americanaddictioncenters.org/therapy-treatment/act

Najafi, L., & Arab, A. (2020). The efficacy of acceptance and commitment therapy on psychological resilience in women with substance use disorder. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 9(2), e92102.

Oliver, J., Bennett, R., & Harris, R. (2020). The mindfulness and acceptance workbook for self-esteem: using acceptance and commitment therapy to move beyond negative self-talk and embrace self-compassion. New Harbinger.

Osaji, J., Ojimba, C., & Ahmed, S. (2020). The use of acceptance and commitment therapy in substance use disorders: a review of literature. Journal of Clinical Medicine Research, 12(10), 629–633.

Powers, M. B., Zum Vörde Sive Vörding, M. B., & Emmelkamp, P. M. G. (2009). Acceptance and commitment therapy: a meta-analytic review. Psychotherapy and Psychosomatics, 78(2), 73-80.

Prakarn, A., Hongyantarachai, T., & Sirikiattikul, P. (2019). The effects of group logotherapy on purpose in life among drug addicted patients during aftercare. Rajapark Journal, 13(31), 111-124. (in Thai).

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.

Salehyan, M., & Aghabeiki, A. (2011). The effectiveness of cognitive-behavioural group therapy on the enhancement of the self-esteem of women with husbands affected by substance dependency disorder. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 1698-1702.

Sriwichai, N., Boonchiang, W., & Kreausukon, P. (2021). The correlation between mental health literacy, mental well-being, and loneliness among students at Chiang Mai University. Journal of Human Sciences, 22(1), 143-161. (in Thai).

Stenhoff, A., Steadman, L., Nevitt, S., Benson, L., & White, R. G. (2020). Acceptance and commitment therapy and subjective wellbeing: A systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials in adults. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 256-272.

Stewart-Brown, S., & Janmohamed, K. (2008). Warwick-Edinburgh mental well-being scale user guide version 1. NHS Health Scotland.

Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secker, J., & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS): Development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5(1), 63.

Thanyarak Chiangmai Hospital. (2018). The developing of acceptance and commitment therapy (ACT) for treating drug and substance patients in Thanyarak Chiangmai Hospital. Thanyarak Chiangmai Hospital. (in Thai).

Wersebe, H., Lieb, R., Meyer, A. H., Hofer, P., & Gloster, A. T. (2018). The link between stress, well-being, and psychological flexibility during an acceptance and commitment therapy self-help intervention. International Journal of Clinical and Health Psychology, 18(1), 60-68.

Wong-Anuchit, C. (2020). Thai acceptance and action questionnaire-substance abuse (Thai AAQ-SA): The psychological flexibility assessment. Faculty of Nursing, Mahasarakham University. (in Thai).

Wongpakaran, T., & Wongpakaran, N. (2012). A comparison of reliability and construct validity between the original and the revised version of the Rosenberg self-esteem scale. Psychiatry Investig, 9(1), 54-58. (in Thai).

Woodward, L. (1979). ACT on your recovery - A fifteen session group work manual. Retrieved October 30, 2017, from https://contextualscience.org/search/node/ACT%20on%20your%20recovery.

Yurayat, P. (2011). A study and development of psychological well-being of university students [Doctoral dissertation. Graduate School, Srinakharinwirot University. http://thesis.swu.ac.th/swudis/Coun_Psy/Phamornpun_Y.pdf (in Thai).