ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐาน สมรรถภาพสมอง การทำงานของสมอง ด้านการจัดการ สมรรถภาพทางกาย กับความกลัวการล้มของผู้สูงอายุในชุมชน

Main Article Content

ฉัตรชฎา สุตาลังกา
วิลาวัณย์ ไชยอุต
พลอยไพลิน นามกร
นิรันดร์ เงินแย้ม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนายระหว่างข้อมูลพื้นฐาน สมรรถภาพสมอง การทำงานของสมองด้านการจัดการ สมรรถภาพทางกายกับความกลัวการล้มของผู้สูงอายุในชุมชน วัสดุและวิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย 150 คนเข้าร่วมการศึกษานี้ ความกลัวการล้มประเมินโดยใช้แบบประเมิน Fall efficacy scale international การทำงานของสมองด้านการจัดการประกอบด้วย ความยืดหยุ่นทางความคิดใช้แบบทดสอบ trail making การวางแผนใช้ clock drawing ความจำระดับใช้งานใช้ digit span ความคล่องแคล่วทางภาษาใช้ verbal fluency และการควบคุมยับยั้งชั่งใจใช้ stroop test ส่วนสมรรถภาพทางกายทดสอบด้วย short physical performance battery วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ไคสแควร์และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี ผลการศึกษา พบว่ามีเพียงความสามารถในการมองเห็นซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งในข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิงทำนายต่อความกลัวการล้มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (gif.latex?\chi2 = 8.13, p < .05) โดยผู้สูงอายุในกลุ่มการมองเห็นผิดปกติและได้รับการแก้ไขมีความกลัวการล้มมากกว่าปกติ 1.95 เท่า (95% CI: 1.90-17.45) สรุป ความสามารถในการมองเห็นเป็นการประเมินที่สำคัญซึ่งอาจจะนำมาใช้เพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันความกลัวการล้มในผู้สูงอายุ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Aree-Ue, S., & Youngcharoen, P. (2020). The 6 item cognitive function test-Thai version: psychometric property testing. Ramathibodi Nursing Journal, 26, 189-202. (in Thai).

Australian Commission on Safety and Quality on Health Care (ACSQHC). (2008). Preventing falls and harm from falls in older people: Best practice guidelines for Australian hospitals and residential aged care facilities. Commonwealth of Australia.

Babcock, A. (1990). Brain ageing in the new millennium. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 35, 788-805.

Birhanie, G., Melese, H., Solomon, G., Fissha, B., & Tefer, M. (2021). Fear of falling and associated factors among older people living in Bahir Dar City, Amhara, Ethiopia- A cross-sectional study. BMC Geriatrics, 21 (586), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12877-021-02534-x.

Blackwood, J., Shubert, T., Forgarty K., & Chase C. (2016). Relationship between performance on assessment of executive function and fall risk screening measures in community-dwelling older adults. Journal of GERIATRIC Physical Therapy, 32(2), 89-96.

Bureau of Non Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2016, September 14). Forecast of falls in the elderly (aged 60 years and over) in Thailand, 2017 - 2021. http://www.thaincd.com/. Retrieved December 20, 2021, from http://www.thaincd.com/2016/mission/documents-detail.php?id=12095&tid=39&gid=1-027 (in Thai).

Cahn, D. A., & Salmon, D. P. (1996). Screening for dementia of the Alzheimer’s type in the community: The utility of the clock drawing test. Archives of Clinical Neuropsychology, 11, 529-39.

Camila, A. F., Heloisa, V. D. S., & Helenice, C. F. (2015). The most frequently used tests for assessing executive functions in aging. Dement Neuropsychol, 9(2), 149-155.

Can, S. S., Gencay-Can, A., & Gunendi, Z. (2012). Validity and reliability of the clock drawing test as a screening tool for cognitive impairment in patients with fibromyalgia. Comprehensive Psychiatry, 53(1), 81-86.

Caramelli, P., Carthery, M. T., Porto, S. P., Charchat-Fichman, H., & Nitrini, R. (2007). Category fluency as a screening test for Alzheimer disease in illiterate and literate patients. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 21, 65-67.

Chang, H. T., Chen, H. C., & Chou, P. (2016). Factors associated with fear of falling among community-dwelling older adults in the Shih-Pai study in Taiwan. PLoS One, 11, e0150612. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150612

Chaisongkram, J. (1989). A comparison of test results between brain - lesioned patients and normal subjects using the trail making test and the aphasia screening test [Unpublished master’s thesis]. Mahidol University.

Espinosa, A., Alegret, M., Boada, M., Vinyes, G., Valero, S., Lage, P. M., Casanova, J. P., Becker, J.T., Wilson, B. A. & Tarraga, L. (2009). Ecological assessment of executive functions in mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease. Journal of the International Neuropsychological Society, 15, 751-757.

Gawel, J., Vengrow, D., Collins, J, Brown, S., Buchanan, A. & Cook, C. (2012). The Short Physical Performance Battery as a predictor for long term disability or institutionalization in the community dwelling population aged 65 years old or older. Physical Therapy Reviews, 17(1), 37-44.

Geeske, P., Joanne, F., Daniel, C., Sean, K., & Rose, A. K. (2019). Fear of falling: A manifestation of executive dysfunction?, International Journal of Geriatric Psychiatry, 34(8), 1275-1282.

Guilherme, A., Santos, B., Flavia, M. G., Darlan, M. R., Anabela, C. M., Thiago, V. L., & Ruth, L. M. (2019). Fear of falling contributing to cautious gait pattern in women exposed to a fictional disturbing factor: a non-randomized clinical trial. Front Neurol., 26(10), 283. https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00283.

Hellstrom, K., Vahlberg, B., Urell, C., & Emtner, M. (2009). Fear of falling, fall-related self-efficacy, anxiety and depression in individuals with chronic obstructive pulmonary disease. Clinical Rehabilitation, 23, 1136-1144.

Hiroyuki, U., Kazuki U., Taeko M., Takahiro H., Xian, W. C., & Masafumi, K. (2021). Association of fear of falling with cognitive function and physical activity in older community-dwelling adults. European Geriatric Medicine, 12, 99-106.

Jensen, A. R., & Rohwer, W. D. (1966). The stroop color-word test: a Review. Acta Psychologica, 25, 36-93.

Kaewkaen, K. (2019). Assessment of physical performance in elderly with short physical performance battery test. J Med Health Sci, 26(2), 96-111.

Kenya, Y., Ryo, A., Takeshi, O., Sachiko, A. T., Hiroshi, M., & Kazuo, T. (2020). Evaluation of fear of falling in patients with primary open-angle glaucoma and the importance of inferior visual field damage. Invest Ophthalmol Vis Sci, 61(3), 52. https://doi.org/10.1167/iovs.61.3.52

Kumar, A., Carpenter, H., Morris, R, Iliffe, S., & Kendrick, D. (2014). Which factors are associated with fear of falling in community-dwelling older people? Age Ageing, 43(1), 76-84.

Lee, J., Choi, M., & Kim, C. O. (2017). Falls, a fear of falling related factors in older adults with complex chronic disease. Journal of Clinical Nursing, 26, 4964-4972.

Liu, M., & So, H. (2008). Effects of Tai Chi exercise program on physical fitness, fall related perception and health status in institutionalized elders. Journal of Korean Academy of Nursing, 38(4), 620-628.

Matarazzo, J., Weins A., & Goldstein, S. (1974). Psychometric and clinical test-retest reliability of the halstead impairment index in a sample of healthy, young, normal men. the journal of nervous and mental disease, 158(1), 37-49.

Muangpaisan, W., Intalapaporn, S., & Assantachai, P. (2010). Digit span and verbal fluency tests in patients with mild cognitive impairment and normal subjects in Thai-community. Journal of the Medical Association of Thailand, 93(2), 224-230.

Park, J. H., Cho, H., Shin, J. H., Kim, T., Park, S. B., Choi, B. Y., & Kim, M.J. (2014). Relationship among fear of falling, physical performance, and physical characteristics of the rural elderly. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 93, 379-386.

Patel, P., Lamar, M., & Bhatt, T. (2014). Effect of type of cognitive task and walking speed on cognitive-motor interference during dual-task walking. Neuroscience, 260, 140-148.

Peeters, G., Leahy, S., Kennelly, S., & Kenny R. A. (2018). Is fear of falling associated with decline in global cognitive functioning in older adults: Findings from the Irish longitudinal study on ageing. Journal of the American Medical Directors Association, 19, 248-254.

Ramlall, S., Chipps, J., Bhigjee, A. I., & Pillay, B. J. (2014). Sensitivity and specificity of neuropsychological tests for dementia and mild cognitive impairment in a sample of residential elderly in South Africa. South African Journal of Psychiatry, 20(4), 153-159.

Saleh, N. M. H., Ibrahim, H. S., Mohamed, H. N. A. E., & Gilanyet, A. H. E. (2018). Predictors of fear of falling among community dwelling older adults in Mansoura City, Egypt. International journal of Nursing Didactics, 8(08), 63-71.

Skowronek, J. S., Leichtman, M. D., & Pillemer, D. B. (2008). Long-term episodic memory in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Learning Disabilities Research & Practice, 23, 25-35.

Sugarman, M. A., & Axelrod, B. N. (2015). Embedded measure of performance validity using verbal fluency tests in a clinical sample. Applied Neuropsychology, 22(2), 141-146.

Szu, P. L., Ya, W. H., Lauren, A., Talia, D., & Christian, J. (2020). Fear of falling avoidance behavior affects the inter-relationship between vision impairment and diminished mobility in community-dwelling older adults. Physiotherapy Theory and Practice. https://doi.org/10.1080/09593985.2020.1780656

Thaweewannakij, T., Amatachaya, S., Peungsuwan, P., & Mato, L. (2010). Balance, fall and quality of life in active and inactive elderly. Journal of Medical Technology and Physical Therapy, 22, 271-279.

Thiamwong, L. (2011). Psychometric testing of the falls efficacy scale-international (FES-I) in

Thai older adults. Songklanagarind Medical Journal, 29(6), 277-287.

Thiamwong, L., & Suwanno, J. (2017). Fear of falling and related factors in a community-based study of people 60 years and older in Thailand. International Journal of Gerontology, 11(2), 80-84.

Tomonori, N. (2017). Relationship between fear of falling, physical activity, and health-related quality of life in elderly daycare service users. Asian Journal of Occupational Therapy, 13, 41- 46.

Treacy, D., & Hassett, L. (2018) The Short Physical Performance Battery. Journal of Physiotherapy, 64(1) :61. https://doi.org/10.1016/j.jphys.2017.04.002.

Trongsakul, S., Lambert, R., Clark, A., Wongpakaran, N., & Cross, J. (2015). Development of the Thai version of Mini-Cog, a brief cognitive screening test. Geriatr Gerontol Int, 15(5), 594-600.

Uemura, K., Shimada, H., Makizako, H., Doi, T., Tsutsumimoto, K., Lee, S., Umegaki, H., Kuzuya, M. & Suzuki, T. (2015). Effects of mild cognitive impairment on the development of fear of falling in older adults: A prospective cohort study. Journal of the American Medical Directors Association, 16, 1104.E9-1104.E13. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.09.014.

Wechsler, D. A. (1997). Wechsler adult intelligence scale. (3rded.). The Psychological Corporation.

World Health Organization. (2007). WHO global report on falls prevention in older age. World Health Organization.

Yamkaew, V., (1988). A comparison of test results between organic brain lesion and non-organic brain lesion patients using the stroop color and word test [Unpublished master’s thesis]. Mahidol University.