การพัฒนาการเกมกระดานตามแบบจำลองพหุองค์ประกอบของความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการในเด็กและวัยรุ่น

Main Article Content

นัฐพร โอภาสานนท์
สุรเดช ประยูรศักดิ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำเกมกระดาน the zoo ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการในเด็กและวัยรุ่นตามแบบจำลอง multi-component model ไปทดลองใช้ และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้ของแบบประเมินมาตรฐาน digit span กับคะแนนการตอบของเกมกระดาน the zoo วัสดุและวิธีการ เกมกระดานได้รับการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และทำการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กและวัยรุ่นอายุ 7-16 ปีที่กำลังศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 64 คนจับคู่กันเล่นเกมกระดานที่พัฒนาขึ้น ขณะที่แบบทดสอบ digit span ทำการประเมินเป็นรายบุคคล ผล พบว่า เกมกระดานที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักที่เลือกใช้ ในส่วนของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกมกระดาน The zoo และแบบทดสอบ digit span ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแบบประเมิน digit span test (r = .076) รวมทั้งในส่วนของ digit span forward (r = .067) และ digit span backward (r = .046) สรุป เกมกระดาน the zoo มีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักแต่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแบบทดสอบ digit span ทั้งนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงคุณลักษณะของเกมกระดานและผลสะท้อนจากการวัดด้วยเกมกระดานนี้ต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Abrahamse, E. L., van Dijck, J. P., & Fias, W. (2017). Grounding Verbal Working Memory: The Case of Serial Order. Current Directions in Psychological Science, 26(5), 429–433. https://doi.org/10.1177/0963721417704404

Arnott, S. R., Grady, C. L., Hevenor, S. J., Graham, S., & Alain, C. (2005). The Functional Organization of Auditory Working Memory as Revealed by fMRI. Journal of Cognitive Neuroscience, 17(5), 819-831. https://doi.org/10.1162/0898929053747612

Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255 (5044), 556-559. https://doi.org/10.1126/science.1736359

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4(11), 417-423. https://doi.org/10.1016/s1364-6613(00)01538-2

Baddeley, A. (2007). Working Memory, Thought, and Action (Oxford Psychology Series, 45) (Illustrated ed.). Oxford University Press.

Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology, 63(1), 1-29. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422

Banich, M. T. (2009). Executive function. Current Directions in Psychological Science, 18(2), 89-94. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01615.x

Barrouillet, P., Portrat, S., & Camos, V. (2011). On the law relating processing to storage in working memory. Psychological Review, 118(2), 175-192. https://doi.org/10.1037/a0022324

Beauchene, C., Abaid, N., Moran, R., Diana, R. A., & Leonessa, A. (2017). The effect of binaural beats on verbal working memory and cortical connectivity. Journal of Neural Engineering, 14(2), 026014. https://doi.org/10.1088/1741-2552/aa5d67

Cambridge Cognition Ltd. (2014). Cantab computerized cognitive tests. http://www.cambridgecognition.com/ technology

Cragg, L., & Nation, K. (2007). Self-ordered pointing as a test of working memory in typically developing children. Memory, 15(5), 526-535. https://doi.org/10.1080/09658210701390750

Dodd, M. D., & Shumborski, S. (2009). Examining the influence of action on spatial working memory: The importance of selection. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 62(6), 1236-1247. https://doi.org/10.1080/17470210802439869

Emch, M., von Bastian, C. C., & Koch, K. (2019). Neural Correlates of Verbal Working Memory: An fMRI Meta-Analysis. Frontiers in Human Neuroscience, 13. https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00180

Feigenbaum, J. D., Polkey, C. E., & Morris, R. G. (1996). Deficits in spatial working memory after unilateral temporal lobectomy in man. Neuropsychologia, 34(3), 163–176. https://doi.org/10.1016/0028-3932(95)00107-7

Gathercole, S. E., & Hitch, G. J. (1993). Developmental changes in short-term memory: A revised working memory perspective. In A. F. Collins, S. E. Gathercole, M. A. Conway, & P. E. Morris (Eds.), Theories of memory (pp. 189-209). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Gathercole, S. E., Pickering, S. J., Ambridge, B., & Wearing, H. (2004). The Structure of working memory from 4 to 15 years of age. Developmental Psychology, 40(2), 177-190. https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.2.177

Groeger, J. A., Field, D., & Hammond, S. M. (1999). Measuring memory span. International Journal of Psychology, 34(5-6), 359-363. https://doi.org/10.1080/002075999399693

Gyselinck, V., Cornoldi, C., Dubois, V., de Beni, R., & Ehrlich, M. F. (2002). Visuospatial memory and phonological loop in learning from multimedia. Applied Cognitive Psychology, 16(6), 665-685. https://doi.org/10.1002/acp.823

Henry, L. A. (2010). The episodic buffer in children with intellectual disabilities: An exploratory study. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1609-1614. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2010.04.025

Hilbert, S., Bühner, M., Sarubin, N., Koschutnig, K., Weiss, E., Papousek, I., Reishofer, G., Magg, M., & Fink, A. (2015). The influence of cognitive styles and strategies in the digit span backwards task: Effects on performance and neuronal activity. Personality and Individual Differences, 87, 242-247. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.08.012

Hoffnung, M. (2019). Life span development. (Fourth Australian edition). Wiley.

Meng, X., Murakami, T., & Hashiya, K. (2017). Phonological loop affects children’s interpretations of explicit but not ambiguous questions: Research on links between working memory and referent assignment. PLOS ONE, 12(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187368

Jalbrzikowski, M., Murty, V. P., Stan, P. L., Saifullan, J., Simmonds, D., Foran, W., & Luna, B. (2018). Differentiating between clinical and behavioral phenotypes in first-episode psychosis during maintenance of visuospatial working memory. Schizophrenia Research, 197, 357-364. https://doi.org/10.1016/j.schres.2017.11.012

Kessels, R. P. C., & Postma, A. (2017). The Box task: A tool to design experiments for assessing visuospatial working memory. Behavior Research Methods, 50(5), 1981-1987. https://doi.org/10.3758/s13428-017-0966-7

Leaffer, E. B., Fee, R. J., & Hinton, V. J. (2016). Digit span performance in children with dystrophinopathy: A verbal span or working memory contribution?. Journal of the International Neuropsychological Society, 22(7), 777-784. https://doi.org/10.1017/s1355617716000461

Monaco, M., Costa, A., Caltagirone, C., & Carlesimo, G. A. (2012). Forward and backward span for verbal and visuo-spatial data: standardization and normative data from an Italian adult population. Neurological Sciences, 34(5), 749-754. https://doi.org/10.1007/s10072-012-1130-x

Nobre, A. D. P., Rodrigues, J. D. C., Sbicigo, J. B., Piccolo, L. D. R., Zortea, M., Junior, S. D., & de Salles, J. F. (2013). Tasks for assessment of the episodic buffer: A systematic review. Psychology & Neuroscience, 6(3), 331-343. https://doi.org/10.3922/j.psns.2013.3.10

Ramsay, M. C., & Reynolds, C. R. (1995). Separate digits tests: A brief history, a literature review, and a reexamination of the factor structure of the test of memory and learning (TOMAL). Neuropsychology Review, 5(3), 151-171. https://doi.org/10.1007/bf02214760

RepovS, G. (2006). The multi-component model of working memory: Explorations in experimental cognitive psychology. Neuroscience, 139(1), 5.

Rodriguez-Jimenez, R., Avila, C., Garcia-Navarro, C., Bagney, A., Aragon, A. M. D., Ventura-Campos, N., Martinez-Gras, I., Forn, C., Ponce, G., Rubio, G., Jimenez-Arriero, M. A., & Palomo, T. (2009). Differential dorsolateral prefrontal cortex activation during a verbal n-back task according to sensory modality. Behavioural Brain Research, 205(1), 299-302. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2009.08.022

Sacchetti, E., Galluzzo, A., Panariello, A., Parrinello, G., & Cappa, S. F. (2008). Self-ordered pointing and visual conditional associative learning tasks in drug-free schizophrenia spectrum disorder patients. BMC Psychiatry, 8(1). https://doi.org/10.1186/1471-244x-8-6

Soto, D., & Humphreys, G. W. (2008). Stressing the mind: The effect of cognitive load and articulatory suppression on attentional guidance from working memory. Perception & Psychophysics, 70(5), 924-934. https://doi.org/10.3758/pp.70.5.924

van Ewijk, H., Heslenfeld, D. J., Luman, M., Rommelse, N. N., Hartman, C. A., Hoekstra, P., Franke, B., Buitelaar, J. K., & Oosterlaan, J. (2013). Visuospatial working memory in ADHD patients, unaffected siblings, and healthy controls. Journal of Attention Disorders, 18(4), 369-378. https://doi.org/10.1177/1087054713482582

Wang, W., Fan, L., Wang, Z., Liu, X., & Zhang, S. (2021). Effects of phonological loop on inferential processing during Chinese text reading: Evidence from a dual‐task paradigm. PsyCh Journal, 10(4), 521-533. https://doi.org/10.1002/pchj.451

Wechsler, D. (1991) Wecshler intelligence scale for children-third edition. The Psychological Corp.