การศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน): การวิจัยผสานวิธี

Main Article Content

มานิกา วิเศษสาธร
ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง
รพีกรณ์ เปี่ยมพืช
นนทิมา สิริเกียรติกุล
ปวิธ สิริเกียรติกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ วัสดุและวิธีการ อาศัยการวิจัยผสานวิธีแบบ Exploratory sequential mixed methods design ที่เริ่มต้นด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานจิตวิทยาคลินิกและชุมชน จำนวน 12 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากนั้นนำผลที่ได้จากช่วงแรกมาพัฒนาแบบสอบถาม และนำมาเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 163 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพพบว่า สามารถวิเคราะห์ได้เป็น 5 ประเด็น (theme) ได้แก่ 1)โครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตร 2)การฝึกภาคปฏิบัติ 3)คุณสมบัติของนักจิตวิทยาคลินิกและชุมชนในอนาคต 4)กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 5)ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและหน่วยฝึกปฏิบัติ โดยผลจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทุกประเด็น โดยเห็นด้วยกับประเด็นที่ 2 การฝึกภาคปฏิบัติมากที่สุด สรุปและการนำไปใช้ โครงสร้างหลักสูตรและการฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรจำเป็นต้องครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก โดยสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างหลักสูตรและหน่วยฝึกปฏิบัติ รวมถึงการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Appleby, D. C., Young, J., Kirk, J. V., Rudmann, J., Naufel, K. Z., Spancer, S. M., Hettich, P., Carducci, B. J., & Richmond, A. R. (2019, February). The skillful psychology student: Skills you will need to succeed in the 21st-Century workplace. APA. https://www.apa.org/ed /precollege/psn/2019/02/skillful-student.

Bureau of Sanatorium and Art of Healing, Ministry of Public Health. (n.d.). Accreditation of educational institutions by the professional committee. MRD. https://mrd-hss.moph.go.th/roksil/guarantee.html. (in Thai).

Bureau of Sanatorium and Art of Healing. (n.d.). Exam for registration: The exam results for registering and receiving a license to practice the art of healing by professional committees for year 2018. MRD. https://mrd-hss.moph.go.th/roksil/registration.html. (in Thai).

Council of University Presidents of Thailand. (2021, June 2). Statistics of the highest-lowest scores of those who confirm their rights in the central selection system for people to study in higher education institutions, academic year 2021 (TCAS64), round 3. https://tcas.sgp1. cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64-R3-maxmin-v04-2Jun21.pdf. (in Thai).

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches (5th ed.). Sage.

Department of Mental Health; Ministry of Public Health. (2018). Annual report 2018. Inspire House Company Limited. (in Thai).

Department of Health Service Support; Ministry of Public Health. (2014). Professional standards for the arts of healing in clinical psychology (3rd ed.). Art Qualified Company Limited. (in Thai).

Guilmette, M., Mulvihill, K., Villemaire-Krajden, R., & Barker, E. T. (2019). Past and present participation in extracurricular activities is associated with adaptive self-regulation of goals, academic success, and emotional wellbeing among university students. Learning and Individual Differences, 73, 8-15.

Healing Arts Practices Act (No. 4) B.E. 2556. (2013, February 6). Royal Decree. No. 30 Section 13 A. pp. 1-12. (in Thai).

Notification of Ministry of Education Thailand: Standard Criteria for Undergraduate Program, B.E.2558. (2015, November 13). Thai Government Gazette. No. 132 Section 295 D, pp. 1-2. (in Thai).

Polsaram, P., Areesophonpichet, S., Tachaphahapong, SS., & Hongsiriwat, A. (2013). A Study of the feasibility and guidelines for the provision of a master’s degree program in nursing science, Praboromarajchanok institute, 2010. Nursing Journal of the Ministry of Public Health.21(2), 4-17. (in Thai).

Potisita, C. (2019). The art and science of qualitative research: Handbook for social science researcher and student (8thed.). Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. (in Thai).

Psychologist Club, Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. (2018). An analysis of the roles and functions of psychologists/clinical psychologists under the mental health and psychiatric and the drug health service development plan 2018. (n.p.). (in Thai).

Renold, U., Bolli, T., Caves, K., Bürgi, J., Egg, M. E., Kemper, J., & Rageth, L. (2016). Feasibility study for a curriculum comparison in vocational education and training. intermediary report II: Education-employment linkage index. KOF Studies, (80)1-131. http://dx.doi.org /10.3929/ethz-a-010696087

Sinlarat, P. (2005). Five groups of Thai higher education philosophy. [Unpublished manuscript]. https://www.dpu.ac.th/ces/upload/content/files/grad.pdf. (in Thai).

Sukhatunga,K. (2011). History of clinical psychology in Thailand. The Thai Journal of Clinical Psychologist, 42(1), 1-6. (in Thai).

Tanomwong, U., & Piolueang, N. (2017). A causal model of development of career maturity in psychologist. Journal of Industrial Education. 16(3), 126-134. (in Thai).

The Professional Committee on Clinical Psychology; Bureau of Sanatorium and Art of Healing; Department of Health Service Support; Ministry of Public Health. (2014). Professional standards for the art of healing in clinical psychology (3rd ed.). Art Qualified Company Limited. (in Thai).

Yothongyot, M., & Sawatdisan, P. (n.d.). Determination of the sample size for research purposes. Bangkok University, Research Institute for Creative Economy. http://www.fsh.mi.th/km/wp-content/uploads/2014/04/resch.pdf. (in Thai).