การพัฒนาและนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตการเสริมสร้างพลังใจไปใช้ในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Main Article Content

ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
พาสนา คุณาธิวัฒน์
ศรัณยพิชญ อักษร
ธิดารัตน์ ทิพโชติ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตการเสริมสร้างพลังใจไปใช้ในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วัสดุและวิธีการ: เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 512 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย เทคโนโลยีสุขภาพจิตการเสริมสร้างพลังใจ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินพลังใจ และแบบบันทึกความคิดเห็น สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test และ content analysis


ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.71 คะแนนพลังใจในทุกด้าน (อึด ฮึด สู้) สูงขึ้นหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) ความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีสุขภาพจิตฯ พบว่า เนื้อหาเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ วิดิทัศน์ประกอบการเรียนดี ได้ลงมือทำและได้ผลจริงและอยากให้มีการจัดอบรมให้กับบุคคลหรือชุมชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง


สรุป : เทคโนโลยีสุขภาพจิตการเสริมสร้างพลังใจที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มคะแนนพลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์ฯได้ แต่ควรมีการศึกษาผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะยาว รวมถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้พลังใจของผู้ได้รับผลกระทบฯ คงอยู่อย่างต่อเนื่อง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Albott, C. S., Wozniak, J. R., McGlinch, B. P., Wall, M. H., Gold, B. S., & Vinogradov, S. (2020). Battle buddies: rapid deployment of a psychological resilience intervention for health care workers during the COVID-19 pandemic. Anesthesia & Analgesia, 131(1), 43-54.

American Psychological Association. (2021). Resilience guide for parents and teachers. Retrieved from http://www.apa.org/helpcenter/resilience.aspx.

Buosonte, R. (2013). Research and development innovation in education. Phitsanulok: Bua graphic (in Thai).

Bureau of Mental Health Strategy, Department of Mental Health. (2020). Recovery plan in the situation of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Nonthaburi: N.P. (in Thai).

Bureau of Mental Academic Affairs, Department of Mental Health. (2020). Handout meeting: Resilience operation in the situation of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Nonthaburi: N.P.(in Thai).

Center of the developing child, Harvard University. (2021). How to help families and staff build resilience during the COVID-19 outbreak. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/resources/how-to-help-families-andstaff-build-resilience-during-thecovid-19-outbreak/.

Detdee, S., Prohmpetch, W., & Tantirangsee, N. (2018). The effectiveness of resilience enhancing program on resilience level and depression among widows affected by south Thailand insurgency. Journal of Mental Health of Thailand, 26(2): 103-116.

Grotberg, E. H. (1995). A guide to promoting resilience in children: Strengthening the human spirit. The Hague: The Bernard van Leer Foundation.

Inkaew, S., Phalitnonkiat, Y., Namsa-at, S., & Danwatthana, S. (2009). Change bad to good (resilience quotient). Bangkok: Deedona (in Thai).

Kaim, A., Jaffe, E., Siman-Tov, M., Khairish, E., & Adini, B. (2020). Impact of a brief educational intervention on knowledge, perceived knowledge, perceived safety, and resilience of the public during COVID-19 crisis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5971.

Karasar, B., & Canli, D. (2020). Psychological resilience and depression during the Covid-19pandemic in Turkey. Psychiatria Danubina, 32(2), 273-279.

Killgore, W., Taylor, E., Cloonan, S., & Dailey, N. (2020). Psychological resilience during the COVID-19 lockdown. Psychiatry Research, 291, 113216.

Kittirattanapaiboon, P., Pavasutthipaisit, C., Tanaree, A., Supanya, S., & Phutrakul, W. (2020). The COVID-19 policy proposal and the need for mental health action. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1 sBR CiQ3dizDfP7sxOWDRc2lkLTXalMZw/view (in Thai).

Limsawart, W. (2020). COVID-19archives: unite forces to fight the crisis. Nonthaburi: Ministry of Public Health (in Thai).

Ministry of Public Health. (2020). Notification of the Ministry of Public Health: locations outside the Kingdom which are dangerous communicable diseases in case of Coronavirus disease 2019

(COVID-19) (issue 2). Retrieved from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D ATA/PDF/2563/E/093/T0016.PDF (in Thai).