ความเครียด การจัดการความเครียด กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

Main Article Content

กมลวรรณ รอถ้า
ทิพย์วัลย์ สุรินยา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียด การจัดการความเครียด และคุณภาพชีวิตในการทำงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเครียดกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน


วัสดุและวิธีการ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 150 คน เครื่องมือวิจัยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความเครียด แบบสอบถามการจัดการความเครียด และแบบประเมินคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test (ค่าแปรปรวนทางเดียว) การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน


ผลการศึกษา 1) ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความเครียดในระดับต่ำ มีการจัดการความเครียดในระดับปานกลางทั้งการจัดความเครียดที่ปัญหาและการจัดการที่อารมณ์ และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับปานกลาง 2) เจ้าหน้าที่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อายุงาน และลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานไม่ต่างกัน 3) ความเครียดด้านร่างกายและด้านพฤติกรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน และ 4) การจัดการความเครียดที่ปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน


สรุป เจ้าหน้าที่มีความเครียดระดับต่ำ มีการจัดการความเครียดและมีคุณภาพชีวิตในการทำงานระดับปานกลาง ความเครียดด้านร่างกายและด้านพฤติกรรมโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ขณะที่การจัดการความเครียดที่ปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Department of disease control, Ministry of Public Health. (March 2020). Situation of the epidemic of coronavirus disease 2019 (Covid-19) February 2020. [Online]. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/ (In Thai).

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (May 2020). 4 stress groups that affect health. [Online]. Retrieved from https://www.dmh.go.th/ (In Thai).

Ivancevich, J. M., Matteson, M. T., Freedman, S. M., & Phillips, J. S. (1 9 9 0). Worksite stress management interventions. American Psychologist, 45(2), 252-261.

Kongsak, K. (2011). The quality of life in work environment with reference to the effects on teamwork and the behavior postal service employees; based on research conducted in region 7 of the post office. Bangkok: Silpakorn University. (In Thai).

Kornpetch, S. (2007). Factors affecting stress of call center representatives: a case study of a telecommunications company. Bangkok: National Institute of Development Administration. (In Thai).

Lazarus R. S. & Folkman S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York; NY: Springer, 98.

Ministry of Labour. (2019). Quality of working life. [Online]. Retrieved from https://www.tosh.or.th/ (In Thai).

National Statistical Office. (March 2020). The number of unemployed due to the economic impact of the establishment March 2020. [Online]. Retrieved from http://www.nso.go.th/ (In Thai).

Noonchan, S. (2005). Factors influencing work stress of accounting and finance personnel, head office, Charoen Pokphand group. Bangkok: Thammasat University. (In Thai).

One Stop Crisis Center, Ministry of Social Development and Human Security. (2020). Number of service users from one stop crisis center, ministry of social development and human security March-Jjune 2020. [Online]. Retrieved from https://1300thailand.m-society.go.th/. (In Thai).

Phanthanont, R. (2005). Work stress of the call center staffs. Bangkok: National Institute of Development Administration. (In Thai).

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). Organizational behavior (12th Ed.). Upper Saddle River. New Jersey; NJ: Pearson Prentice Hall.

Saweksut, S. (2006). Factors related to the stress of the operators of the public information for people service center 1111: Case study of TOT public company limited. Bangkok: National Institute of Development Administration. (In Thai).

Walton, R. E. (1 9 7 5). Criteria for Quality of Working Life. In Loues, E. D. & Albert, B. C. (eds.). The Quality of Working Life. New York; NY: Free Press.

Walton, R. E. (1973). Quality of Working Life: What Is It?. Sloan Management Review. 15(1): 11-21.