สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักวิชาการ ผ่านเข้ามาเป็นปีที่ 6 โดยออก 2 ฉบับ/ปี ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความให้ได้มาตรฐานทางวิชาการซึ่งวารสารจะพยายามยกระดับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐาน Asian Citation Index (ACI) ต่อไป นอกจากนั้นสิ่งสำคัญต้องขอบพระคุณผู้แต่งบทความทุกท่านที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและให้ความไว้วางใจกับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นช่องทางในการเผยแพร่สิ่งสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี ท่านที่สนใจจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลบทความได้ที่ เว็ปไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองบรรณาธิการทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของวารสารเพื่อให้บทความมีมาตรฐานทางวิชาการอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

Vol. 6 No. 2 (2019): July - December

Research and Development Institute, Maha Sarakham Rajabhat University conducted the academic journal as the way to disseminate academic works for researchers and scholars, by issuing for 2 editions per year. All articles are scrutinized by peer reviewer with specific expertise. The editorial team would like to thank you very much to all peer reviewer for helping to filter the article as the academic standard, however our Journal has been trying to raise the standard to Asian Citation Index (ACI). In addition, it is important to thank the author of all articles for trying to create academic works and trust our Journal as the channel for disseminating good quality creations. Those who are interested to publish academic paper or search for academic information including searching the article information on the website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index. The editorial team would like to say thank you very to editorial board that gives suggestions on how to improve the academic management standards so that the articles have appropriate academic standards.

Published: 2019-12-30

Higher Education Piano Learning Management in North Eastern Thailand

Asst. Prof. Dr. Pongpitthaya Sapaso, Asst. Prof. Dr. Pittayawat Pantasri

19 - 30

The Development of Academic Administration of Champasak Buddhist College, Lao People's Democratic Republic

Phra Khamsay Chanthalath; Assoc. Prof. Dr. Rattana Panyapa, Asst. Prof. (Special) Ruangdet Khejornsa

45-60

Development of Service Quality of PTT Gas Station in Mueang Roiet District, Roiet Province

Sakkarat Suwunarungsi; Assoc. Prof. Dr. Phanita Soonthornchai, Asst. Prof. Dr. Nisarat Chotechoei

61-78

Comparative Study of Financial Planning According to the Sufficiency Economy Philosophy

Assoc. Prof. Dr. Phanita Soonthonchai; Asst. Prof. Dr. Nisara Chotechoei, Dr. Kittichai Jaroenchai

149-162

Legal Problems about Physical Fitness Entrepreneurship

Suwanai Thakumsorn; Assist. Prof. Dr. Pornchai Luernshavee

257-272

Legal Issues Regarding the Economic Crime Suppression

Acting Sub Lt. Nuttawat Buathong; Assist. Prof. Dr. Pornchai Luernshavee

273-282

Solar Cells : Change to Energy

Phra Jamlong Philaphan; Assoc. Prof. Dr. Pakdee Pusing

525-536

View All Issues

ISSN (Print) 2697-4681

ISSN (Online) 2697-469X