การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างภาวะผู้นำโดยใช้กิจกรรมทางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Development of Thinking Skills for Leadership Building by Using Physical Activities of Kasetsart University Students)

Main Article Content

สมบัติ อ่อนศิริ
ชาติชาย อมิตรพ่าย
ณัฐยา แก้วมุกดา
ณัฐพงษ์ สุโกมล
ไพวัลย์ ตัณลาพุฒิ

Abstract

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- Experimental Research) แบบ Pretest-Posttest Control Group Design มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างภาวะผู้นำโดยใช้กิจกรรมทางกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 365 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบวัดภาวะผู้นำและโปรแกรมกิจกรรมทางกาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้นำของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05

2. ภาวะผู้นำของนิสิตชายระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

3. ภาวะผู้นำของนิสิตหญิงระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 

This quasi- experimental research (Pretest-Posttest Control Group Design) aimed to examine the Development of thinking skills for leadership building by using physical activities of Kasetsart University students. The samples were 365 fi rst year Kasetsart University students who were taking physical activity class for the summer semester 2014 and they were selected by purposive sampling methods. The research instruments were the leadership test and physical activity programs. The collected data then were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent.

The results revealed that:

1. The average of the leadership scores were atatistically different at signifcant point of 0.5 in sample group before experiment and after 8 weeks

2. The average of the leadership scores were atatistically different at signifcant point of 0.5 in male group before experiment and after 8 weeks

3. The average of the leadership scores were atatistically different at signifcant point of 0.5 in female group before experiment and after 8 weeks

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles