การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (The Development of Local Curriculum on Wetland Area for Schools surrounding Wetland in Warin Chamrab District Area, Ubon Ratchatani Prov)

Main Article Content

สมหมาย ชินนาค
กาญจนา ชินนาค

Abstract

The purposes of this research were (1) to study the trend of development Local Curriculum on Wetland Area and (2) to develop a local curriculum on Wetland Area for Prathom Suksa students Surrounding Warin Chamrab District’s Wetland Area, Ubon Ratchathani Province by Participant Action Research. The research procedure was divided into four steps : 1) Preliminary Study; 2) Curriculum Development; 3) Study tour for Curriculum Development and 4) Curriculum’s Quality Evaluation.The main research findings include two points. First, for the trend of development Local Curriculum on Wetland Area, the target groups need the “Wisdom Teacher” in the communities to participate in the teaching process, because they want the real participation of the communities. Second found that in the process of the development of a local curriculum, the participatory of the stakeholders more important and necessary to make the curriculum accepting and implementation. The result of the curriculum evaluation by the experts was that the curriculum has components which are appropriate and relate to local community conditions and that it had a high level of quality and was suitable for implementation. The experts considered that the local curriculum is highly beneficial for curriculum implementation on natural resources and environmental conservation. From the results of the research, it can therefore be concluded that the local curriculum harmonious with the local curriculum approach of the Academic Department, Ministry of Education and has high quality and is suitable for implementation in the schools surrounding the Warinchamrab District’s Wetland Area. It can also be applied to other local communities in accordance with local conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

1. กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. (2536). คู่มือการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่น.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
2. กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : วัฒนาพาณิช.
3. “หลักสูตรท้องถิ่น” ใน สานปฏิรูป4 กองบรรณาธิการ.(2544). (พฤศจิกายน, 2544) : 26-28. กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. (2543).การปฏิรูปการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
4. ใจทิพย ์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539). การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ.กรุงเทพฯ : อลีน เพรส.
5. สมหมาย ชินนาค และ กาญจนา ชินนาค. (2552). รายงานการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณพื้นที่ชุ่มนํ้าในเขตอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี. กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(เอกสารอัดสำเนา).
6. สำลีทองธิว. (2544).โครงการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และและแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้วชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่.กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7. อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2543).“สิทธิ” ใน คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม.เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
8. Narongveeravaitaya et al. (2005). The Legal and institution basis for wetlands governance in Thailand and the economic value of wetlands in Surin and Buriram provinces, northeast Thailland. Penang Malaysia : The WorldFish Center.
9. สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.). สืบค้น 25 ตุลาคม 2551, จากhttp://www.onep.go.th/wetlandsthai/index_thai.html (ม.ป.ป.). สืบค้น6 พฤษภาคม 2551. จาก http://chm-thai.onep.go.th/index.html
10. อัมพร เรืองศรี. [ม.ป.ป.]. หลักสูตรท้องถิ่น. สืบค้น6 ตุลาคม 2552. จาก http://gotoknow.org/blog/aumpon-sai/164271 จากhttp://panchalee.wordpress.com/2009/04/10/local_curriculum/
11. สุชาดา จักรพิสุทธิ์[ม.ป.ป.]. ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปหลักสูตรท้องถิ่นอำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น. สืบค้น6 ตุลาคม 2552, จากhttp://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9662.html)
12. Urban Wetlands in Missoula. สืบค้น 6 ตุลาคม 2552, จาก http://www.co.missoula.mt.us/measures/Riparian.htm