โลกทัศน์ของชาวล้านนาจากคำนามล้านนาที่ปรากฎในพจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (Worldview Analysis of Lanna People Reflected through The Lanna's Nouns Collected from Lanna-Thai Dictionary, Mae Fah Luang Version) Worldview Analysis of Lanna People Reflected through The Lanna's Nouns Collected from Lanna-Thai Dictionary, Mae Fah Luang Version

Main Article Content

อนุชิต อินตาวงศ์
ศราวุธ หล่อดี

Abstract

This research aimed at analyzing the worldview of Lanna people reflected
through the nouns (571 words) that had been found in the Mae Fah Luang version of
Lanna-Thai dictionary. Sapir-Whorf’s hypothesis and Frake’s ideas on word meaning
were applied in the study. The study revealed that the worldview of Lanna people
reflected through those nouns can be divided into 3 domains. First, the supernatural
worldview reflected in their local beliefs, religion, and traditions - Lanna people had
the beliefs on the supernatural, auspicious times, rituals, and certain phenomena.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

1. คะนอง วังฝายแก้ว. (2554). สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้น 20 สิงหาคม 2559, จาก www.gotoknow.org
2. นันทริยา ลำเจียกเทศ. (2539). คำไวยากรณ์ที่กลายมาเป็นคำนามเรียกอวัยวะและส่วนของพืชในภาษาไทยล้านนา(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. พระธรรมดิลก. (2538). ตำนานอินทขิล (ฉบับสมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง). เชียงใหม่ : บุณยศิริงานพิมพ์.
4. พระนพบุรี มหาวรรณ์. (2549). ภาพสะท้อนโลกทัศน์ชาวล้านนาในนวนิยายของมาลาคำจันทร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
5. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. (2554). พุทธศาสนาในล้านนา. สืบค้น 12 กันยายน 2559, จาก www.templethailand.org
6. เรณู อรรฐาเมศร์. (2528). โลกทัศน์ชาวล้านนาไทยจากวรรณกรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
7. วรรณภา สรรพสิทธิ์. (2554). การสลับหน้าที่ระหว่างคำนามกับคำกริยาในภาษาไทย (วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
8. ศราวุธ หล่อดี. (2558). โลกทัศน์ของชาวไทลื้อจากคำประสมที่มีคำว่า “หัว” ในภาษาไทลื้อ (รายงานผลการวิจัย). พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.
9. ศุภวรรณ มองเพชร. (2542). การเปรียบเทียบคำยืมที่ปรากฏในอัขราภิธานศรับย์ของหมอบรัดเลย์ พ.ศ. 2416 กับคำยืมที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
10. สมปอง ตาลเพชร. (2534). การเปลี่ยนแปลงของคำวิเศษณ์ : ศึกษาจากอักขราภิธานศรับท์ของหมอปรัดเล และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
11. สรสัวดี อ๋องสกลุ . (2557). ประวัติศาสตร์ล้านนา. (พิมพ์ครั้งที่ 10). เชียงใหม่ : อมรรินทร์บุ๊คเซนเตอร์
12. สาวิตรี แสงสว่าง. (2537). การวิเคราะห์คำภาษาตระกูลไทในไตรภูมิกถา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
13. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2550). อาหารพื้นบ้านล้านนา. สืบค้น 13 กันยายน 2559,จาก www.library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/
14. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2555ก). ประเพณีล้านนา : ประเพณีปีใหม่เมืองวันปากเดือน ปากวัน ปากยาม. สืบค้น 20 สิงหาคม 2559, จาก www.library.cmu.ac.th
15. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2555ข). ประเพณีล้านนา : ประเพณีปีใหม่เมือง วันปากปี.สืบค้น 20 สิงหาคม 2559, จาก www.library.cmu.ac.th
16. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2555ค). ประเพณีล้านนา : ประเพณีปีใหม่เมือง วันพญาวัน.สืบค้น 20 สิงหาคม 2559, จาก www.library.cmu.ac.th
17. สุพรรณี ปูนะอุต. (6 มกราคม 2554). การแต่งกายของชาวล้านนา. สืบค้น 25 สิงหาคม 2559,จาก www.supanneelpru.wordpress.com
18. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2522). สมมติฐานซาเพียร์-วอร์ฟ. วารสารอักษรศาสตร์. 11(2), 20-32.
19. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, กัณฑิมา รักวงษ์วาน, มนสิการ เฮงสุวรรณ และสิริวิมล ศุกรศร (2555). บุคคลสำคัญและความคิดหลักในอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ : การเข้าถึงวัฒนธรรมโดยผ่านภาษา.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
20. อรพินท์ โลกัตถจริยา. (2538). การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ครั้งที่ 5 และ พ.ศ. 2525 พิมพ์ครั้งที่ 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
21. อุดม รุ่งเรืองศรี. (2547). พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง. เชียงใหม่ : มิ่งเมือง.
22. เอื้อมพร จรนามล. (2554). โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (รายงานผลการวิจัย). พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.
23. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. (2558). ประวัติดนตรีล้านนา. สืบค้น 26 สิงหาคม 2559, จาก www.lannawisdoms.exteen.com