การทดสอบของพระโพธิสัตว์ในฐานะอำมาตย์และปุโรหิต

Main Article Content

บารนี บุญทรง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการทดสอบของพระโพธิสัตว์ในชาดกเรื่องที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์และปุโรหิตว่าทรงพบการทดสอบประเภทใด ทรงมีวิธีจัดการกับการทดสอบอย่างไร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือชาดกจำนวน 23 เรื่องจากหนังสือพระเจ้า 500 ชาติ (ฉบับสมบูรณ์) โดยใช้แนวคิดเรื่องการทดสอบของวีรบุรุษจากทฤษฎีโมโนมีธของโจเซฟ แคมพ์เบลล์ประกอบการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบที่พบมากที่สุดสองอันดับแรกคือ 1) ต้องหาวิธีแก้ปัญหา และ 2) ต้องหาคำตอบ พระโพธิสัตว์สามารถผ่านการทดสอบในชาดกทั้ง 23 เรื่องโดยใช้ความรู้ สติปัญญาและความกล้าหาญ ทรงเลือกกลวิธีในการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบท กล่าวได้ว่าพระโพธิสัตว์ทรงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นวีรบุรุษตามแนวคิดของโจเซฟ แคมพ์เบลล์

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ

References

ณัฐดนัย เนียมทอง. (2560). พิสูจน์หลักฐานคืองานตำรวจ. สืบค้น 17 ตุลาคม 2563, จาก www.scimath.org/article-biology/item/7466-2017-09-08-02-55-47

ธรรมสภา. (2552). พระเจ้า 500 ชาติ (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: สถาบันบันลือธรรม.

ปรุงศรี วัลลิโภดม และคณะ (2540). นิบาตชาดก (เล่ม 1 – เล่ม 7). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ. (มปป.). คู่มือบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ. สืบค้น 17 ตุลาคม 2563, จาก www.forensic.police.go.th

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2552). อำมาตย์. สืบค้น 24 กรกฎาคม 2563, จาก www.royin.go.th

อรสา สายบัว และคณะ. (2555). ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ ของโครงการวรรณกรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จำกัด.

Campbell, J. (1993). The Hero with a Thousand Faces. London: Fontana Press.

Flowers, B. S. (Ed.). (1991). The Power of Myth: Joseph Campbell with Bill Moyers. New York: Anchor Books.